یکشنبه 17 آذر 1398
 
 
اتاق عمل
چاپ

بخش سه مردان ( آموزشی )

سرپرستار

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

تعداد تخت فعال

معصومه حسین زاده

لیسانس

کارشناس پرستاری

32

بخش چهار مردان ( مزمن )

سرپرستار

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

تعداد تخت فعال

صغری صداقت

لیسانس

کارشناس پرستاری

40

بخش شش زنان ( مزمن )

سرپرستار

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

تعداد تخت فعال

مریم جهری

فوق لیسانس

کارشناس پرستاری

32

بخش پنج زنان ( آموزشی )

سرپرستار

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

تعداد تخت فعال

درناصفاری

لیسانس

کارشناس پرستاری

32

بخش یک مردان ( مزمن )

سرپرستار

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

تعداد تخت فعال

زهرا هوشمند

لیسانس

کارشناس پرستاری

40

بخش دو مردان ( مزمن )

سرپرستار

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

تعداد تخت فعال

فریباقرباندوست

لیسانس

کارشناس پرستاری

36

بخش هفت ( اطفال )

سرپرستار

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

تعداد تخت فعال

بستانه قنبری

لیسانس

کارشناس پرستاری

12بخش اورژانس

سرپرستار

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

تعداد تخت فعال

ائمه اسکندری

لیسانس

کارشناس پرستاری

-

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/06/31
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   2  کل مراجعات:   3943