یکشنبه 24 آذر 1398
فرم گزارش سقوط بیمار
نام بیمار
سن بیمار
 بخش
سرپرستار
تاریخ سقوط
1- شیفتی که بیمار سقوط کرده:


2- ساعت سقوط بیمار:
3-مکان سقوط بیمار:

4- علت سقوط بیمار:


 

5-شاهدان سقوط بیمار:

6-بیمار جزء بیماران در معرض  خطر سقوط بوده است :7-بیمار سابقه داشته است:8-اندام آسیب دیده:


9-نوع آسیب وارده :


10- وضعیت هوشیاری بیمار بعد از سقوط:
11- ویزیت بیمار توسط


12-اطلاع رسانی بعد از سقوط ( انترن ، رزیدنت ، سوپروایزر و .....)
13- اقدامات پرستاری کنترل کننده از تکرار سقوط برای بیمار :
14- اقدامات درمانی در صورت صدمه دیدن بیمار :
 شرح حادثه