یکشنبه 24 آذر 1398
فرم گزارش خطا
نام بیمار
نام خانوادگی بیمار
سن
تاریخ بستری
نام بخش یا واحد
تشخیص
تاریخ بروز خطا
تاریخ گزارش خطا
بخش یا واحدی که خطا رخ داده
بخش یا واحدی که خطا از طریق آن گزارش شده
1- شیفت بروز خطا


2- شیفت گزارش خطا


3- سمت فردی که مرتکب خطا شده4- سمت گزارش دهنده5- خطای تشخیصی و درمانی
 6- خطای دارویی


 7- الکتروشوک


 8- خطای رادیولوژی
 9- خطای آزمایشگاه 10- خطای مراقبتی

 11- خطای هویتی

 12- خطای ثبت در پرونده
 13- خطای ثبت در HIS


 14- خطای ثبت در برگه مشاوره
 15- خطای تجهیزات


 16- عوارض ترانسفوزیون خون 17- پزشک مداخله کننده
 18- نحوه مداخله ی انجام شده

 19- نوع مداخله انجام گرفته

 20- نتیجه مداخله


 21- خطای منجر به آسیب 22- زمان شناسایی خطا 23- شدت خطای رخ داده (درجه صدمه )
 24- آیا خطا قابل پیشگیری بوده

 25- علت بروز خطا 26- احتمال بروز مجدد خطا
 27- عفونت های بیمارستانی
 27- چگونگی و علل بروز خطا را توضیح دهید