شنبه 27 آبان 1396
 
 
اتاق عمل
چاپ
 
بخش سه مردان ( آموزشی )
سرپرستار
مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
تعداد تخت فعال
معصومه حسین زاده
لیسانس
کارشناس پرستاری
32
 
بخش چهار مردان ( مزمن )
سرپرستار
مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
تعداد تخت فعال
صغری صداقت
لیسانس
کارشناس پرستاری
40
 
بخش شش زنان ( مزمن )
سرپرستار
مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
تعداد تخت فعال
مریم جهری
لیسانس
کارشناس پرستاری
32
 
بخش پنج زنان ( آموزشی )
سرپرستار
مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
تعداد تخت فعال
درناصفاری
لیسانس
کارشناس پرستاری
32
 
بخش یک مردان ( مزمن )
سرپرستار
مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
تعداد تخت فعال
زهرا هوشمند
لیسانس
کارشناس پرستاری
40
 
بخش دو مردان ( مزمن )
سرپرستار
مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
تعداد تخت فعال
فریباقرباندوست
لیسانس
کارشناس پرستاری
36
 
بخش هفت  ( اطفال )
سرپرستار
مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
تعداد تخت فعال
بستانه قنبری
لیسانس
کارشناس پرستاری
12

 
بخش اورژانس
سرپرستار
مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
تعداد تخت فعال
ائمه اسکندری
لیسانس
کارشناس پرستاری
-
 
 
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/01/31
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   2  دیروز:   1  کل مراجعات:   3266