سایت اصلی دانشگاه |  شنبه 5 فروردین 1396 English
جستجو:  
اعضاء

رئیس مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

دکتر عاطفه قنبری

پست الکترونیک:  at_ghanbari@gums.ac.ir

اعضای هیئت موسس مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت ( به ترتیب حروف الفبا )

1.  دکتر رسول تبری ( استادیار - گروه پرستاری) (تمام وقت)CV
 
2. فرحناز جوکار (استادیار- گروه پرستاری) (نیمه وقت) CV
Email:farajov@gmail.com
 
3.  دکتر زهرا عطرکار روشن (مربی- گروه آمار حیاتی) (نیمه وقت) CV
 
Email:Dr_roshan@gums.ac.ir
4. دکتر ربیع ا... فرمانبر ( دانشیار - گروه بهداشت) (نیمه وقت) CV
 
Email: farmanbar@gums.ac.ir
5. دکتر عاطفه قنبری (دانشیار ) (نیمه وقت)CV
Email:at_ghanbari@gums.ac.ir
 
6. دکتر احسان کاظم نژاد لیلی ( دانشیار - گروه آمار حیاتی) (نیمه وقت) CV
Email:eh_kazem@gums.ac.ir
 
7. دکتر فریبا میر بلوک ( دانشیار - گروه زنان و زایمان)(تمام وقت) CV
 
Email:faribamirblouk@gums.ac.ir
 
8. سیده نوشاز میر حق جو (مربی - گروه مامایی) (نیمه وقت) CV
 
Email:n_haghjou@gums.ac.ir
 
اعضای شورای پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت ( به ترتیب حروف الفبا )
 
1. دکتر ابوالحسن افکار ( استادیار و عضو هیئت علمی )
 
Email:hasanafkar@yahoo.com
 
2. دکتر عبدالحسین امامی ( استادیار- گروه بهداشت )CV
 
 Email:kasraema2004@yahoo.com
 
3. مژگان بقایی ( مربی - گروه داخلی جراحی )CV
 
 Email:baghaie@gums.ac.ir
 
4. عزت پاریاد ( مربی - گروه داخلی جراحی ) CV

Email:e_paryad@gums.ac.ir
 
5. دکتر  صدیقه پاک سرشت (دانشیار - گروه مامایی )CV
 
Email:paksersht@yahoo.com
 
6. دکتر فاطمه جعفر آقایی ( استادیار - گروه داخلی جراحی )
 
Email:fja_a80@yahoo.com
 
7. مینو میترا چهرزاد ( مربی  - گروه اطفال )CV
 
 Email:chehrzad@gums.ac.ir
 
8. طاهره خالق دوست ( مربی- گروه داخلی جراحی )CV

Email:
khaleghdoost@gums.ac.ir
 
9. شادمان رضا ماسوله ( مربی - گروه داخلی جراحی )CV

Email:masouleh@gums.ac.ir
 
11. دکتر سهیل سلطانی پور لزرجانی ( استادیار  - پزشکی اجتماعی )CV
  
12. نسرین مختاری ( مربی - گروه بهداشت )CV

Email:
Lakeh@gums.ac.ir
 
13.  محمد تقی مقدم نیا ( مربی - گروه داخلی جراحی ) CV

Email:
Moghadamnia@gums.ac.ir  

محققین هیئت علمی و غیر هیئت علمی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت 
 

1. دکتر آذر درویش پور استادیار و عضو هیئت علمی )

2. دکتر مجید پورشیخیان ( مربی - عضو هیئت علمی )
 
3. داوود پورمرزی ( کارشناس ارشد اپیدمیولوژی )
 
4. عنایت اله همایی راد ( دانشجوی دکتری اقتصاد سلامت )
 

کارشناسان مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
 

 1. فاطمه براری ( کارشناس علوم تربیتی )

2. پردیس رحمت پور ( کارشناس ارشد آموزش پرستاری )

3. نرگس حسینی ( کارشناس ارشد روانشناسی بالینی )
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/10/28
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   2  کل مراجعات:   2312