دفتر ریاست
چاپ
 
        سرپرست دفتر ریاست دانشگاه

نام و نام خانوادگی :  عباس دولت پور 

 

 

شماره تماس: 33324168و 33346489-013

شماره نمابر : 33333125-013

 

 

 کارکنانخانم آسیه راستگو

مسئول دبیرخانه ریاست

خانم افسانه فخامی

متصدی امور دفتری و بایگانی

خانم عاطفه بابک نژاد
 
مسئول دبیرخانه شورای پزشکی
 

آقای ابوالقاسم حسن پور
 

متصدی امور دفتری و بایگانی