پنجشنبه 27 دی 1397
 
 
كميته بحران و بلايا
چاپ
 

کمیته مدیریتد خطر حوادث وبلایا:

اعضای ثابت کمیته:

 • رئیس بیمارستان (آقای دکتر محمد علی خصوصی)
 • مدیر بیمارستان (آقای علیرضا کریمی)
 • مدیر خدمات پرستاری (آقای سعید خوش روش)
 • مسئول واحد بهبود کیفیت (خانم فاطمه علیپور)
 • سوپروایزر آموزشی(خانم تیناغلامی)
 • رابط ارزشیابی بیمارستان (خانم فاطمه علیپور)
 • تعدادی از روسای بخشهای مختلف با نظر رئیس بیمارستان(خانم مهتاب بختیاری:سرپرستاراتاق عمل)،(خانم رودابه محمودی:سرپرستاراورژانس)،(خانم اعظم سمیع پور:سرپرستاربخش داخلی)،(خانم اشرف رمضانی:ماما مسئول)
 • مسئول امور حراستی یا انتظامات بیمارستان(آقای علی امینی)
 • دبیر کمیته :: یک نفر از پزشکان یا کادر پیرا پزشکی آشنا به امور(آقای مهدی حسین پور)

شرح وظایف کمیته

 • بررسی وتعیین بحران وبلایای محتمل در منطقه
 • تدوین برنامه مستند جهت مقابله با بحران وبلایا
 • تدوین برنامه فراخوانی اعضای تیم پاسخ اضطراری وجانشین های تعیین شده
 • نظارت بر انجام وظایف مسئولیت ها واختیارات اعضای تیم پاسخ اضطراری در زمان بروز بحران
 • فعالسازی برنامه در زمان بحران
 • نظارت بر بر گزاری مانور های فرضی ، مانور آتش نشانی وتخلیه
 • نظارت بر آموزش کامل کارکنان به تناسب بخش ها ومسئولیتها در برنامه مربوطه
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/08/29
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   124