سایت اصلی دانشگاه |  دوشنبه 18 فروردین 1399 English
جستجو:  
شاخص ها
چاپ

شاخص های برنامه چهارم توسعه کشور دفتر سلامت خانواده و جمعیت

· کاهش مرگ کودکان زیر 5 سال در اثر بیماریهای شایع

· کاهش بار بیماریهای اولویت دار در کودکان زیر 8 سال

· کاهش میزان مرگ نوزادان به زیر 17 درهزار موالید

· کاهش مرگ کودکان یک تا 59 ماهه به کمتر از 10 در هزار موالید

· کاهش میزان مرگ مادر به حدود 15 درصد هزار تولد زنده

· کاهش میزان سزارین به میزان 25 درصد

· افزایش پوشش مراقبت های دوران بارداری ( حداقل 6 بار ) به میزان بیشتر از 98% تا سال 1394

· افزایش پوشش زایمان ایمن به میزان بیش از 99 % تا سال 1394

· افزایش پوشش مراقبت های پس از زایمان ( حداقل 2 بار ) به میزان بیش از 98 % تا سال 1394

· افزایش پوشش زایمان بدون درد دارویی و غیردارویی به میزان 505 تا سال 1394

· کاهش اختلالات شایع دوره سالمندی و عوارض ناشی از آن به میزان 10%

· کاهش میزان Unmet need ( رسیدن به میزان 5% )

· کاهش میزان حاملگی های ناخواسته به میزان 10%

· کاهش اختلالات شایع دوران میانسالی و بهبود شیوه زندگی در میانسالی

· سطح بندی خدمات مراقبت مادر و نوزاد

· تشکیل منظم کمیته های مرگ نوزاد و مادر در حضور مستقیم شخص رئیس دانشگاه .

· افزایش تخت مراقبت های ویژه نوزادان

· فعال نمودن کمیته ترویج تغذیه با شیر مادر و آموزش های لازم .

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/07/18
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   0  دیروز:   0  کل مراجعات:   129