سایت اصلی دانشگاه |  دوشنبه 18 فروردین 1399 English
جستجو:  
معرفی و شرح وظایف
چاپ

شرح وظایف واحد آموزش سلامت

اجرای برنامه های ابلاغ شده از طرف واحد آموزش سلامت معاونت بهداشتی دانشگاه

برنامه ریزی برای انجام نیاز سنجی آموزشی براساس اولویت های سلامت شهرستان

طراحی برنامه های آموزشی براساس نتایج حاصل از نیازسنجی آموزشی و و سایر شواهد در شهرستان

ارایه مشاوره فنی در زمینه آموزش و ارتقای سلامت به واحدهای زیرمجموعه شبکه و سایر سازمان ها، ادارات و نهادها در شهرستان

آموزش پرسنل بهداشتی مرکز بهداشت شهرستان در موضوعات آموزشی، ارتباطی، اطلاع رسانی و ارتقای سلامت

برنامه ریزی برای انتقال مهارت های آموزشی، ارتباطی و اطلاع رسانی به اعضای تیم سلامت

ارزشیابی برنامه های آموزش و ارتقای سلامت و نظارت بر رعایت استانداردها در فرآیندهای آموزش سلامت شهرستان

مشارکت در طراحی و اجرای بسیج های اطلاع رسانی آموزشی در سطح شهرستان

جلب حمایت وهمکاری درون بخشی برای پیشبرد برنامه های آموزش و ارتقای سلامت شهرستان

مشارکت در طراحی واجرای برنامه های جلب حمایت و مشارکت سازمان ها، ادارات و نهادهای دولتی و غیردولتی شهرستان برای پیشبرد اهداف آموزش و ارتقای سلامت

همکاری با رسانه های جمعی شهرستان در طراحی و اجرای برنامه های آموزش سلامت عمومی

مشارکت در ایجاد و توسعه محیط های حامی سلامت (مانند بیمارستان های مروج سلامت، مدارس مروج سلامت و جوامع ایمن و.......) در شهرستان

مشارکت در شناسایی و تحلیل تعیین کننده های اجتماعی سلامت با هدف تعیین اهداف مداخلات آموزش و ارتقای سلامت در سطح شهرستان

مشارکت در طراحی و اجرای برنامه های ترویج سبک زندگی سالم با استفاده از رویکردهای مناسب در شهرستان

توسعه برنامه های مشارکتی و تقویت تشکل های داوطلبانه در حوزه سلامت شهرستان

جمع آوری، تحلیل، گزارش و بازخورد آمار مربوط به فعالیت های آموزش سلامت مراکز بهداشتی درمانی تابعه

حمایت از تولید و توسعه منابع علمی، رسانه ها و بانک های اطلاعاتی آموزش و ارتقای سلامت در شهرستان

مشارکت در طراحی و اجرای پژوهش های کاربردی در حوزه آموزش و ارتقای سلامت در شهرستان

شناسایی و حمایت ایده های نوآورانه در زمینه آموزش و ارتقای سلامت منطقه

همکاری با بخش آموزشی دانشگاه برای انتقال مهارت های آموزش و ارتقای سلامت به دانشجویان رشته های علوم پزشکی و معرفی رویکردها و برنامه های جدید در شهرستان

مشارکت با واحدهای ستادی در برپایی همایشها ، سمینارها ، کارگاهها ، نمایشگاهها و ... با توجه به مناسبتهای بهداشتی

شرح وظایف واحد آموزش سلامت در برنامه ملی خود مراقبتی

برنامه ریـزی عملیـاتی (شـامل نیازسـنجی، تعیـین اهـداف و اسـتراتژی) بـرای اجـرای سـالانه برنامـه ملـی خودمراقبتی برای هر یک از رویکردهای خودمراقبتی فردی، سازمانی، اجتمـاعی و گـروههـای خودیـار در سـطح شهرستان

برنامه ریزی برای برقراری ارتباط استراتژیک برای سلامت

برنامه ریزی برای آموزش سلامت همگانی طبق برنامه برقراری ارتباط استراتژیک

اقدام برای جلب حمایت همه جانبه و آشنایی مخاطبان با اجرای برنامه ملی خودمراقبتی فـردی، سـازمانی،اجتماعی و گروه خودیار در منطقه تحت پوشش (مکاتبات، جلسه، آموزش همگانی و ...) در سطح شهرستان

شرکت در دورههای آموزشی برنامه ملی خودمراقبتی و ارزشیابی رسانه و مداخلات آموزش سلامت

توانمندسازی کارشناسان مراقب سلامت خانواده و سایر کارکنـان بهداشـتی بـرای اجـرای برنامـه عملیـاتی خودمراقبتی در سطح شهرستان

خدمات پشتیبانی برای اجرای برنامه ملی خودمراقبتی (شامل تـامین و توزیـع ابزارهـای خـودمراقبتی ) در سطح شهرستان

نظارت بر آموزشهای سفیر سلامت

برگزاری جلسات ماهانه با کارشناسان مراقب سلامت خانواده تحت پوشش

اقدام برای توسعه خودمراقبتی سازمانی (شامل برگزاری دوره های آموزشی حضوری، هماهنگی برای برگزاری دوره های آموزشی آنلاین برای اعضای شورای ارتقای سلامت، ارزشیابی دوره آموزشی) در سطح شهرستان

اقدام برای توسعه خودمراقبتی اجتمـاعی (شـامل برگـزاری دوره هـای آموزشـی حـضوری، همـاهنگی بـرای برگزاری دورههای آموزشی آنلاین، ارزشیابی دوره آموزشی) در سطح شهرستان

ارزشیابی عملکرد سازمانها و شوراهای حامی سلامت منطقه تحت پوشش طبق چـک لیـست خـودمراقبتی سازمانی / سالانهشوراها

مدیریت فعالیت گروههای خودیار منطقه تحت پوشش (شامل تامین و توزیع بستههـای آموزشـی، تکمیـل فرم شماره 2 سفیر سلامت در پرونده خانوار، تکمیل چک لیست ارزیابی گروه خودیار به صورت فصلی)

نظارت بر ثبت اقدامات انجام شده در پورتال ملی خودمراقبتی

ارزشیابی اقدامات انجام شده در برنامه ملی خودمراقبتی در سطح شهرسـتان (بررسـی شـاخصهـای برنامـه طبق پنل مدیریت اطلاعات سلامت)

ارزیابی عملکرد مراکز تابعه

مدیریت سامانه ارس (شامل ایجاد شناسنامه و ارزیابی داخلی در هریک از چهار مرحله پیش رسانه / مداخله،

پیش آزمون، اجرا و ارزشیابی)

بازدید از مراکز تابعه بر اساس جدول برنامه ریزی

تشکیل کمیته ساماندهی رسانه

مشارکت در اجرای کمپینهای آموزشی ابلاغ شده

مستندسازی اقدامات انجام شده شماره 1 تا20

باجرای برنامه های ابلاغ شده از سطوح بالاتر

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/08/29

تلفن تماس : 42623056 - 42623057

کارکنان واحد آموزش بهداشت

ردیف

نام نام خانوادگی

سمت

1

معصومه احتسابی

کارشناس مسئول آموزش بهداشت

2

مهدوی

مسئول آموزش بهداشت


تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/08/29
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   3  کل مراجعات:   425