سایت دانشگاه علوم پزشکی گیلان |  سه شنبه 2 بهمن 1397 English
جستجو:  
فرم ها
چاپ

آدرس دهی(AFFILIATION) صحیح به مرکز تحقیقات بهداشت باروری

Reproductive Health Research Center, Al-zahra Hospital, Medical School, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran.

مرکز تحقیقات بهداشت باروری، بیمارستان الزهرا(س)، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، ایران.

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/10/26