سایت دانشگاه علوم پزشکی گیلان |  چهارشنبه 14 خرداد 1399 English
جستجو:  
تاریخ 1398/10/25     تعداد دفعات مشاهده 62 بار     ساعت 03:00     گروه خبری مرکز تحقیقات بهداشت باروری

 Reproductive Health Research Center, Department of Obstetrics & Gynecology, Alzahra Hospital, School of Medicine, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran

مرکز تحقیقات بهداشت باروری، گروه زنان و مامایی، بیمارستان الزهرا(س)، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، ایران