سایت دانشگاه علوم پزشکی گیلان |  چهارشنبه 14 خرداد 1399 English
جستجو:  
تاریخ 1398/10/25     تعداد دفعات مشاهده 44 بار     ساعت 03:00     گروه خبری مرکز تحقیقات بهداشت باروری

برگزاری جلسه دفاع عنوان پروپوزال طرح تحقیقاتی خانم دکتر قناعی و خانم دکتر امینیدر تاریخ1398/10/15در مرکز تحقیقات بهداشت باروری با موفقیت به انجام رسید.