سایت اصلی دانشگاه |  پنجشنبه 4 بهمن 1397 English
جستجو:  
شاخص واحد گسترش
چاپ

 شاخص های واحد گسترش

ردیف

عنوان شاخص                                 

85

86

87

88

89

90

91

1

 بار مراجعه (کل شهری وروستایی)

2

1.5

2.8

2.5

2.5

2.5

2.6

2

 پوشش شبکه (نسبت خانه های بهداشت موجود فعال به طرح)

%97

97.5 %

97.5 %

91.5 %

93 %

93 %

95.3 %

3

 پوشش شبکه (نسبت تعدادمراکز روستایی موجود فعال به طرح)

87.5 %

87.5 %

87.5 %

87.5 %

87.5 %

94 %

100 %

4

 پوشش شبکه (نسبت تعدادمراکزشهری موجود فعال به طرح) 

96 %

96 %

96 %

100 %

100 %

100 %

100 %

5

 پوشش شبکه (نسبت تعداد پایگاه بهداشتی موجود فعال به طرح)

85 %

85 %

85 %

68 %

72 %

72 %

72 %

6

 پوشش شبکه (کل واحدها)

95.4 %

95.7 %

95.7 %

90 %

91.3 %

91.6 %

94 %

7

محرومیت شهرستان (تعدادواحدهای غیرموجودنسبت به پیش بینی شده)

4.6 %

4.3 %

4.3 %

10 %

8.7 %

8.4 %

6 %

8

شاخص محرومیت شهرستان (تعدادواحدهای واحدهای استیجاری و استقرار موقت نسبت به پیش بینی شده)

26 %

24.3 %

19.8 %

19.7 %

15.8 %

16.1 %

15.3 %

9

کل (مجموعه)خدمات درمانی برنامه پزشک خانواده

627074

652522

678906

681355

477988

405540

420813

10

تعداد رابطین سلامت (مشارکت مردمی)

291

297

382

1164

1805

2413

2504

11

تعداد واحد های نوسازی و راه اندازی شده

5

12

1

4

5

5

11

12

میزان جذب مشارکت مالی خیرین(ریال)

ریال 1,967,000,000

ریال 4,238,300,000

ریال 7,189,300,000

ریال 29,850,000

ریال 1,852,205,200

ریال 10,808,138,000

1004082500

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/06/10
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   248