سایت اصلی دانشگاه |  سه شنبه 25 تیر 1398 English
جستجو:  
شاخص ها
چاپ

شاخص های دارویی سال 97

شبکه بهداشت و درمان شهرستان رضوانشهر

 

 

میانگین اقلام دارویی نسخ

تعداد اقلام دارویی نسخ

تعداد کل نسخ

63/2

میانگین قیمت نسخ

مجموع ریالی قیمت کل نسخ

تعداد کل نسخ

84108

ریال

بار مراجعه به داروخانه

تعداد نسخ دارویی

جمعیت تحت پوشش

0.9

درصد مراجعات منجر به نسخ دارویی

تعداد نسخ دارویی

100*

کل بیماران مراجعه کننده به پزشک

69%

سرانه ی مصرف دارو

کل اعتبار هزینه شده ی دارویی

جمعیت تحت پوشش

34994 ریال

اعتبار هزینه شده جهت یک خانه ی بهداشت

کل داروی توزیعی به خانه ها

تعداد خانه های بهداشت

24408138

ریال

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/04/23
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   240