سایت اصلی دانشگاه |  پنجشنبه 4 بهمن 1397 English
جستجو:  
شاخص ها واحد بهداشت محيط
چاپ

شاخصها ی بهداشت محیط:

1

درصد خانوارهای روستایی که به آب آشامیدنی دسترسی دارند.

2

درصد خانوارهای روستایی که به شبکه لوله کشی عمومی آب آشامیدنی دسترسی دارند.

3

درصد خانوارهای روستایی که از توالت بهداشتی برخوردارند.

4

درصد خانوارهای روستایی که فاضلاب را به روش های بهداشتی جمع آوری و دفع می کنند.

5

درصد خانوارهای روستایی که زباله را به روش های بهداشتی جمع آوری و دفع می کنند.

6

درصد خانوارهای روستایی که فضولات حیوانی را به روش بهداشتی جمع آوری و دفع می کنند.

7

درصد نمونه های آب آشامیدنی که از نظر آزمایش های باکتریولوژیک مطلوب شناخته شده است.( شهری )

8

درصد نمونه های آب آشامیدنی که از نظر آزمایش های باکتریولوژیک مطلوب شناخته شده است.( روستایی)

9

درصد نمونه های آب آشامیدنی که از نظر آزمایش های شیمیایی مطلوب شناخته شده است.( شهری )

10

درصد نمونه های آب آشامیدنی که از نظر آزمایش های شیمیایی مطلوب شناخته شده است.( روستایی)

11

درصد مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی دارای معیارهای بهداشتی و بهسازی در مناطق شهری

12

درصد مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی دارای معیارهای بهداشتی و بهسازی در مناطق روستایی

13

درصد اماکن عمومی دارای معیارهای بهداشتی و بهسازی در مناطق شهری

14

درصد اماکن عمومی دارای معیارهای بهداشتی و بهسازی در مناطق روستایی

15

درصد کارکنان مراکز و اماکنی که دارای کارت معاینه پزشکی معتبر هستند.( شهری )

16

درصد کارکنان مراکز و اماکنی که دارای کارت معاینه پزشکی معتبر هستند.( روستایی )

17

درصد مراکز و اماکن بین راهی دارای معیار بهسازی و بهداشتی

18

درصد واحدهای بهداشتی درمانی که از نظر بهداشت محیط دارای شرایط مطلوب هستند. (شهری )

19

درصد واحدهای بهداشتی درمانی که از نظر بهداشت محیط دارای شرایط مطلوب هستند. (روستایی )

20

درصد بیمارستان هایی که مدیریت پسماند در آنها مطلوب می باشد.

21

درصد بیمارستان هایی که مدیریت فاضلاب در آنها مطلوب می باشد.

22

درصد بیمارستان هایی که وضعیت آشپزخانه و غذاخوری در آنها از نظر بهداشت محیط مطلوب می باشد.

23

درصد بیمارستان هایی که وضعیت بخش های آنها از نظر بهداشت محیط مطلوب می باشد.

24

درصد مراکز پرتوپزشکی دارای شرایط حفاظتی مطلوب

25

درصد مراکز پرتوپزشکی دارای شرایط بهداشتی مطلوب

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/06/09
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   248