سایت اصلی دانشگاه |  پنجشنبه 4 بهمن 1397 English
جستجو:  
رئوس برنامه واحد گسترش
چاپ

رئوس مهمترین فعالیت ها و وظایف و برنامه های گروه گسترش

1 – برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی

2 – برنامه مدیریت منابع فیزیکی

3 – برنامه مدیریت منابع انسانی

4 – برنامه ساختار شبکه اطلاعات سلامت

5 – برنامه رابطان سلامت

6 – برنامه خیرین سلامت
7 – برنامه آموزش بهورزی

رئوس وظایف و انتظارات از کارشناس گسترش شبکه ها در برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی

1 – شکل دهی و مشارکت در ایجاد کمیته های اجرایی و فنی برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی در سطح شهرستان .

2 – برگزاری جلسات کمیته اجرایی و فنی با حضور اعضاء و ناظرین برنامه در مراکز به منظور بررسی عملکرد ماهیانه پزشکان و مسائل و مشکلات جاری در مراکز بهداشتی درمانی .

3 – برنامه ریزی و برگزاری و مشارکت در جلسات و کارگاههای آموزشی در خصوص آشنایی با برنامه ها و دستورالعمل های مربوطه و انتقال اطلاعات به پزشکان و ماماها و پرسنل درگیر در طرح بیمه روستایی .

4 – برآورد و ساماندهی در طراحی تیم های سلامت بر مبنای دستورالعمل برنامه .

5 – ثبت نام از پزشکان و ماماهای متقاضی مشارکت در طرح و دریافت مدارک و مستندات آنان.

6 – ارزیابی و امتیاز بندی و الویت بندی پزشکان و ماماها واجد شرایط و متقاضی فعالیت در برنامه پزشک خانواده برای ارائه به استان.

7 – محاسبه حقوق و مزایا و مکانیسم پرداخت پزشکان و ماماها در هر سال براساس دستورالعمل ها.

8 – تنظیم قرار داد سالیانه برای پزشکان و ماماها ،لوازم و تجهیزات و کلیه امور مربوط به استقرار پزشکان در مراکز بهداشتی و درمانی .

9 – پیگیری تامین فضای کاری پزشکان و ماماها ،لوازم و تجهیزات و کلیه امور مربوط به استقرار پزشکان در مراکزبهداشتی درمانی .

10 – پیگیری و نظارت بر استقرار واحدهای مامایی و عملکرد آنان در مراکز بهداشتی و درمانی .

11 – نظارت بر حسن اجرای بیتوته و کشیک پزشکان برنامه در مراکز بهداشتی و درمانی .

12 – برگزاری جلسات آموزشی و هماهنگی برای پزشکان و ماماها با مشارکت واحدهای ذیربط جهت آشنایی با روند اجرای برنامه ها در مراکز بهداشتی درمانی .

13 – نظارت بر نحوه حضور و فعالیت پزشکان و ماماها در مراکز بهداشتی و درمانی .

14 – تنظیم و تجدید قرارداد داروخانه ها – آزمایشگاه و رادیولوژی بخش خصوصی و بیمارستانهای دولتی .

15 – نظارت بر عملکرد داروخانه ها – آزمایشگاه و رادیولوژی ها با همکاری واحدهای مربوطه در خصوص چگونگی ارائه خدمات به بیمه شدگان روستایی .

16 – صدور گواهی کار ماهیانه پزشکان و مامای شاغل در برنامه و ارائه به امور مالی جهت پرداخت حق الزحمه 80% و 20% قرارداد.

17 – برنامه ریزی پایش عملکرد پزشکان و ماماها در مراکز مجری طرح در پایان هر سه ماه با همکاری و مشارکت واحدهای ستادی .

18 – جمع آوری و بررسی نتایج پایش عملکرد پزشکان و لحاظ کردن امتیازات حاصله در عملکرد پزشکان و ماماها.

19 – پیگیری امو بیمه گری جمعیت روستائی با همکاری بهورزان خانه های بهداشت و هماهنگی اداره پست شهرستان بمنظور تکمیل فرم بیمه نامه و صدور دفترچه بیمه روستایی.

20 – هماهنگی با اداره کل بیمه خدمات درمانی و معاونت بهداشتی استان در جهت چگونگی ارائه خدمات و دریافت فرم ها و پوشه ها پرونده سلامت و ارسال قراردادهای تنظیمی و ...

21 – توزیع فرم ها و پوشه تشکیل پرونده سلامت و نظارت بر تشکیل پرونده ها در مراکز بهداشتی و درمانی.

22 – اطلاع رسانی بموقع بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوط به پزشک خانواده و نظارت بر رعایت قوانین و مقررات مربوطه در مراکز.

23 – ارائه آمار و اطلاعات عملکرد ماهیانه پزشک خانواده از طریق خط ایمیل و مکاتبات اداری به ستاد اجرایی برنامه در استان.

24 – ارائه آمار و اطلاعات سه ماهه برنامه به معاونت بهداشتی استان در قالب فرمت مربوطه.

25 – ارائه آمار های موردی درخواستی از مرکز توسعه شبکه و معاونت بهداشتی در خصوص برنامه های پزشک خانواده .

26 – راهنمایی و پاسخگویی به سئوالات و ابهامات پزشکان و ماماها و سایر پرسنل شاغل در زمینه مسائل و مشکلات برنامه و روند کار آنان.

27 – راهنمایی و پاسخگویی به مردم و مراجعین در خصوص چگونگی ارائه خدمات در مسیرهای ارجاع و روند دریافت خدمات با دفترچه های بیمه روستایی.

28 – پیگیری امور مربوط به ارجاعات سطح دوم پزشکان خانواده و مسائل و مشکلات مربوط به آن بخش .

29 – تنظیم برنامه ماهیانه نظارت کارشناسان ناظر بر عمکلرد پزشکان و ماماها و حضور آنان در مرکز در شیفت عصر در مراکز بهداشتی درمانی .

30 – مکاتبه با پزشکان مراکز و ارائه پسخوراند نظارتها و تاکید بر اجرای قوانین و مقررات برنامه پزشک خانواده .

31 – بررسی نواقص و تنگناهای برنامه پزشک خانواده و دسته بندی و ارائه آن به مسئولین مربوطه جهت تصمیم گیری لازم.

32 – انجام سایر امور محوله .

رئوس وظایف و انتظارات از کارشناس گسترش شبکه ها در حوزه منابع فیزیکی

1 – تهیه و تأمین فضای فیزیکی استاندارد مورد نیاز برای واحدهای بهداشتی درمانی تابعه.

2 – بررسی موقعیت جغرافیایی و جمعیتی مناطق تحت پوشش واحدهای عرضه خدمت در سطح شهرستان.

3 – پیگیری تأمین اعتبارات پشتیبانی واحدهای ارائه خدمات سلامتی .

4 – تأمین و تهیه زمین استاندارد و مناسب برای احداث و ساخت واحدهای شامل خانه بهداشت ،پایگاه بهداشتی شهر و روستا و مراکز بهداشتی درمانی شهر و روستا و ...

5 – بررسی و اولویت بندی تعمیرات واحدها و نظارت بر مرمت و بازسازی و تعمیرات واحدها

6 – بررسی و اولویت بندی و نظارت بر احداث پروژه های عمرانی و تعمیرات واحدها ی عرضه خدمات.

7 – تجهیز و راه اندازی واحدهای عرضه خدمات سلامتی (خانه بهداشت – پایگاههای بهداشت شهری و روستایی و مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی و ...)

8 – پیگیری و اخذ و هزینه اعتبارات مربوط به بهبود استاندارد واحدهای ارائه خدمات سلامتی .

9 – نیازسنجی و اولویت بندی نیازها ی تجهیزات و منابع فیزیکی واحدها و ارائه آن به مدیریت جهت رفع نیازها و پیگیری آن تا نتیجه لازم.

10 – جمع بندی و فهرست گیری و اولویت بندی نیازهای تجهیزاتی و ملزوماتی مورد نیاز واحدهای محیطی و درخواست خرید و تجویل و توزیع آن.

11 – مکان یابی و تهیه فضای فیزیکی لازم برای استقرار واحدهای جدید و نظام شبکه های عرضه خدمات .

12 – تهیه و فهرست تجهیزات استاندارد برای خرید و تحویل و استقرار واحدهای جدید.

13 – تهیه و تنظیم و ارسال آمارهای مربوط به عملکرد.

14 – انجام سایر امور محوله از طرف مقام مسئول.

رئوس وظایف و انتظارات از کارشناس گسترش شبکه ها در حوزه مدیریت منابع انسانی

      1- بررسی و نیازسنجی نیروی انسانی واحدهای تحت پوشش با مشارکت سایر واحدها.

      2-تأمین و توزیع نیروی انسانی واحدها با همکاری مدیریت و سایر واحدهای مرتبط .

      3-برنامه ریزی و مشارکت در برنامه های آموزش پزشکان و نیروهای جدید در بدو خدمت .

      4- نیازسنجی و اولویت بندی نیازهای نیروی انسانی در خانه های بهداشت با همکاری آموزشگاه بهورزی و ارسال آن به مرکز بهداشت استان.

      5-پیگیری در مورد اخذ سهمیه نیروی انسانی واحدها و هماهنگی در توزیع آن در واحدها .

      6- برنامه ریزی و مشارکت مؤثر در انتخاب پزشکان و کارشناسان و بهورزان و ... نمونه و معرفی آن به مسئولین مرتبط.

      7- هماهنگی و پیگری در مورد جابجایی و انتقال و ... نیروی انسانی موجود در واحدها با همکاری مدیریت مرکز بهداشت رشت.

       8- کمک و مشارکت در اجرای برنامه کار و دانش مرکز بهداشت رشت.

       9-ساماندهی و استقرار نیروی انسانی واحدهای پیش بینی شده در واحدها.

       10- بررسی و بازنگری و اصلاح نظام شبکه های بهداشتی درمانی هر 5 سال و عندالزوم در مواقع لازم هر سال.

       11-تهیه و تدوین چارت تشکیلاتی واحدهای ارائه خدمات سلامتی و تغییر و تحولات مربوط به آن در شهرستان .

       12- تهیه و تدوین چارت نیروی انسانی و تغییرات مربوط به آن بر مبنای اصلاحیه گسترش شبکه ها ی سلامتی و جاریزی نیروی انسانی مستیم بر مبنای آن.

       13-پیگیری و ایجاد تغییرات و تحولات مربوط به نظام ارائه خدمات سلامتی براساس چارت تشکیلاتی و اصلاحیه گسترش .


14-شکل دهی و مشارکت در برنامه های کمیته پایش شهرستان با هماهنگی واحدهای دیگر ستادی .

      15-برنامه ریزی و اجرای پایش های گروهی و برنامه ای و موردی و ارائه پس خوراند های لازم به واحدهای محیطی.

      16-پیگیری و اخذ و ارسال تعرفه های خدمات سلامتی و نظارت بر انجام آن.

      17-تهیه و جمع بندی و پردازش داده های آماری از مراکز بهداشتی درمانی در زمینه آمار ماهیانه عملکرد واحدها شامل آمار ماهیانه – درآمد – مراجعین و ...

       18-انجام سایر امور محوله از طرف مقام مسئول .

رئوس وظایف و انتظارات از کارشناس گسترش شبکه ها در حوزه برنامه رابطان سلامت

1 – شکل دهی و مشارکت در ایجاد کمیته رابطان سلامت و برگزاری جلسات مستمر و پیگیری مصوبات آن .

2 – برنامه ریزی و هماهنگی و اجرای اهداف مربوط به برنامه رابطان سلامت.

3 – هماهنگی و انتخاب مسئولین رابطین سلامت واحدها و ادارات و نهادها و شرکت ها و ... با هماهنگی و مشارکت فرمانداری .

4 – برنامه ریزی و تعیین استاندارد برای عضو گیری رابطان سلامت واحدها.

5 – پیش بینی و هماهنگی و اجرای کارگاهها و برنامه های آموزشی لازم برای مسئولین رابطان و رابطین سلامت جهت مهارت سازی و افزایش آگاهی آنان .

6 – صدور کارت عضویت فعال رابطان و پیگیری امور مربوطه به آنان.

7 – برنامه ریزی و تدوین برنامه استفاده از پتانسیل مشارکت مردمی در تأمین و حفظ و ارتقاء سلامت جامعه.

8 – برگزاری همایش های فصل و سالانه و موردی مربوط به رابطان سلامت با هماهنگی واحدها.

9 – تدوین و برنامه ریزی برای اردوهای تفریحی و سیاحتی و زیارتی و آموزشی و علمی ویژه رابطان سلامت و مسئولین آنان.

10 – بستر سازی و تسهیل ارتباطات مؤثر رابطان و استفاده از پتانسیل آنان در ارائه خدمات سلامتی در واحدها.

11 – تهیه و آماده سازی پمفلت ها و بسته های آموزشی برای رابطان سلامت.

12 – پیش بینی برنامه ریزی و حمایت از تشکلهای مردمی در قالب برنامه رابطان سلامت همچون جشنواره های محلی و بومی و تعاونیها و ...

13 – حمایت و بستر سازی برای فعالیت رابطان سلامت در قالب گروهای نمایش و سرود – نوشتاری و ... استفاده و ساماندهی و هدایت آن در مسیر تحقق ارتقاء سلامت عمومی جامعه.

14 – انجام سایر امور محوله از طرف مقام مسئول .

برنامه اطلاعات ساختار شبکه سلامت شهرستان (برنامه نرم افزاری HNIS)

1 – جمع آوری و کنترل و ثبت کلیه اطلاعات واحدهای عرضه خدمات شهرستان شامل (اطلاعات نوع واحدها،اطلاعات عمومی روستاها ،نیروی انسانی ،وضعیت فضاهای فیزیکی ،تجهیزاتی ،احکام پرسنلی،نقلیه ،اطلاعات پزشک خانواده و ... در برنامه نرم افزاری HNIS) )

2 – ثبت کلیه اطلاعات مربوط به سرشماری اول سال ،زیج حیاتی ،در برنامه نرم افزاری مربوطه در سه ماهه اول هر سال جهت انتقال اطلاعات شهرستان به استان.

3 – شاخص گیری از اطلاعات زیج های حیاتی مراکز جهت تجزیه و تحلیل و انعکاس برای واحدها و مراکز.

4 – به روز کردن کلیه اطلاعات مورد نظر و اعمال تغییرات حاصله در برنامه HNIS در طول سال .

5 – درخواست نیازها و کمبودهای شهرستان از نظر تجهیزاتی ،اعتباری و نیروی انسانی از طریق تطبیق با اطلاعات HNIS.

6 – پاسخ به کیه مکاتبات مربوط به واحدهای عرضه خدمات و ارسال آمار و اطلاعات مورد نیاز از طریق برنامه HNIS .

7 – پشتیبانی و ارسال اطلاعات مورد نیاز واحدها از برنامه HNIS و ...

8 – تهیه و ارسال برگه های زیج و سرشماری به واحدهای محیطی جهت تولید و جمع آوری داده های مربوط به نظام اطلاعات شبکه.

9 – پیش بینی و تأمین و ارسال برگه های مربوط به گزارشات آماری واحدها.

10 – انجام سایر امور محوله .

رئوس وظایف و انتظارات از کارشناس گسترش شبکه ها در حوزه برنامه خیرین سلامت

1 – شناسایی و ارتباط و پیگیری امور مربوط به خیرین از طریق حضور – مکاتبه مستقیم و غیر مستقیم.

2 – شناسایی نیازها – تنگناهها و نواقص مربوط به سیستم و اعلان آن به مدیریت نظام سلامت .

3 – جمع آوری و تهیه فهرست خدماتی که خیرین سلامت انجام دادهاند و ارسال آن به مسئولین و مقامات مربوطه.

4 – پیگیری و حمایت و بستر سازی برای فعالیت خیرین سلامت با کمک و مساعدت مسئولین مربوطه .

5 – شکل دهی و برگزاری جلسات مربوط به کمیته خیرین سلامت.

6 – پیش بینی و پیگیری امور مربوط به تقدیر خیرین سلامت از طریق اطلاع رسانی – نصب پرده – مکاتبه و برگزاری جلسات تقدیر از خیرین و ...

7 – برگزاری همایش های سالانه و ... خیرین سلامت با هماهنگی مسئولین مربوطه.

8 – انجام سایر امور محوله از طرف مقام مسئول .

رئوس وظایف و انتظارات از کارشناس گسترش شبکه ها در حوزه برنامه آموزش بهورزی

1 – هماهنگی و اولویت بندی برای تأمین بهورزان خانه های بهداشت .

2 – هماهنگی و اولویت بندی و معرفی خانه های بهداشت نیازمند بهورز به مرکز بهداشت استان با همکاری سایر واحدها.

3 – هماهنگی و معرفی و انتخاب بهورزان و مربیان نمونه به استان.

4 – هماهنگی و انتخاب خانه های بهداشت آموزشی و معرفی آن به استان .

5 – تجهیز و راه اندازی و فعال سازی خانه های بهداشت آموزشی با همکاری آموزشگاه بهورزی .

6 – بسترسازی و پشتیبانی فنی و لجستیکی مرکز آموزش بهورزی .

7 – تأمین و توزیع نیروی انسانی خانه های بهداشت.

8 – زمینه سازی و معرفی و کمک به کارآموزی بهورزان آموزشی در هانه های بهداشت با هماهنگی واحدها.

9 – مشارکت در نیازسنجی و بازآموزی بهورزان خانه های بهداشت با همکاری سایر واحدها.

10 – بررسی مشکلات و. کمک و مشارکت در رفع مشکلات و نواقص بهورزان و خانه های بهداشت .

11 – شکل دهی و مشارکت در شورای بهورزی شهرستان و انعکاس مشکلات و مسایل مطروحه آن به استان و کمک در حل مشکلات بهورزان.

12 – ارزیابی و مشارکت و کمک در ادامه تحصیل بهورزان در رشته کار و دانش با همکاری عوامل ذیربط .

13 – مشارکت در برگزاری امتحانات نهایی بهورزان آموزشی و کمک در مراحل صدور احکام و تعیین محل خدمت آنان با همکاری آموزشگاه بهورزی و کارگزینی .

 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/06/09
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   274