سایت اصلی دانشگاه |  پنجشنبه 4 بهمن 1397 English
جستجو:  
رئوس برنامه ها واحد نظارت بر درمان
چاپ

رئوس برنامه های نظارت بر درمان:

-1 شرکت درجلسات مربوط به واحد نظارت بردرمان.

-2 انجام کلیه فعالیتهای مربوط به واحد نظارت بردرمان.

-3 انجام مکاتبات مربوط به واحد نظارت بردرمان.

-4 تهیه وتنظیم برنامه بازدید کارشناسان نظارت.

-5 بازدیدازمطبها ، دفاترکار، موسسات پزشکی دولتی وخصوصی )بیمارستانها،درمانگاهها،و...(.

-6 تهیه وتنظیم اهم فعالیتهای واحد درقالب گزارش های آماری.

-7 اجرا وپی گیری امور محوله طبق دستور سرپرست مافوق.

-8 ارزشیابی موسسات پزشکی دولتی وخصوصی.

-9 بررسی وپیگیری شکایات ارجاعی.

-10 شناسایی ومعرفی متخلفین به مراجع قضائی.

-11 ابلاغ قوانین وآئین نامه ها ودستورالعمل های واصله به مراکز ذیربط )بخشهای دولتی وخصوصی(.

-12 بررسی وصدور گواهی اشتغال بکار جهت متقاضیان ومکاتبات ذیربط.

-13 هماهنگی با سایرواحدهای ستادی شبکه )داروئی،بهداشت محیط( و سایر ادارات )محیط زیست(جهت بازدید

های مشترک در صورت لزوم.

-14 راهنمایی متقاضیان جهت ثبت نام و درخواست صدورموافقت اصولی،پروانه بهره برداری،پروانه مسئول فنی

و... در سامانه صدور پروانه ها و پیگیری فرایند انجام کار.

-15 بررسی و پیگیری تمدید پروانه ها.

-16 بازدید اولیه از مطبها و مراکز درمانی بخش خصوصی پس از افتتاح و بررسی وضعیت ساختمان و تجهیزات

موجود براساس آیین نامه های مربوطه .

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/04/19
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   2  دیروز:   0  کل مراجعات:   237