جستجو:  
دوشنبه 12 خرداد 1399
فرم مشارکت در صندوق غیردولتی فناوری ... (در شرف تاسیس)
با عنایت به لزوم تشکیل صندوق غیردولتی فناوری با هدف سرمایه گذاری در سلامت استان گیلان، لطفا موارد درخواستی را تکمیل فرمایید.
نام و نام خانوادگی:
پست و مسئولیت:
پست الکترونیکی:
شماره تماس:
آدرس محل کار:
نام پیشنهادی برای صندوق(سه قسمتی باشد)
1-
 2-
 3-
نظرات و رهنمودها
 
برنامه برای مشارکت در سرمایه گذاری صندوق
برنامه شما برای مشارکت در سرمایه گذاری صندوق چیست؟به عنوان مدیر عامل و ذیحساب این صندوق چه فرد یا افراد خبره ای را پیشنهاد می کنید.