جستجو:  
چهارشنبه 3 بهمن 1397

 
 
کارگاه های دانشجویی
چاپ

کارگاه های برگزار شده کمیته تحقیقات دانشجویی- 6 ماه اول سال 1397

ردیف

عنوان کارگاه

تاریخ

محل برگزاری

مدرس

1

سرچ در پایگاه های اطلاعاتی

97/1/18

دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی

سمانه میرزایی- حسین رفیعی

2

روش تحقیق

97/1/20

دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی

مصطفی سودمند- سمانه میرزایی

3

پروپوزال نویسی تئوری

97/1/22

دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی

مصطفی سودمند- حسین رفیعی

4

رفرنس نویسی

97/1/27

دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی

مصطفی سودمند- حسین رفیعی

5

پروپوزال نویسی عملی

97/1/29

دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی

مصطفی سودمند- حسین رفیعی

6

SPSS

97/2/1

دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی

مصطفی سودمند- حسین رفیعی

7

فن بیان در کنگره

97/2/2

دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی

حسین رفیعی

8

طراحی پوستر

97/2/3

دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی

امیرحسین یوسفی

9

اخلاق در پژوهش و RTS

97/2/5

دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی

مصطفی سودمند- حسین رفیعی

10

نگارش مقاله

97/2/8

دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی

مصطفی سودمند- حسین رفیعی

11

صفر تا صد پروپوزال نویسی

97/2/15

دانشکده شرق گیلان

صادق مشتاقی

12

انواع مطالعات پژوهشی در علوم پزشکی

97/2/18

دانشکده شرق گیلان

علیرضا شعوری و صادق مشتاقی

13

مرور سیستماتیک و متاآنالیز مقدماتی

97/2/19

دانشکده شرق گیلان

صادق مشتاقی

14

آموزش مقدماتی و پیشرفته SPSS

97/2/19

دانشکده شرق گیلان

بهاره غلامی و صادق مشتاقی

15

کارگاه آموزش مقدماتی و پیشرفته نرم افزار End Note X8

97/2/29

دانشکده شرق گیلان

صادق مشتاقی

16

کارگاه آشنایی با روشهای تئوری و عملی هیستوتکنیک

97/2/25

دانشکده شرق گیلان

نرگس باقری پور- نرجس هاشمی-دکتر آزاده کبیری

17

طراحی پوستر

97/2/31

دانشکده داروسازی

مونا حداد زحمتکش

18

End Note

97/2/31

دانشکده داروسازی

مونا حداد زحمتکش

19

End Note

97/3/5

دانشکده پزشکی

امیر حسین علیزاده

20

جستجوی مقدماتی

97/3/5

دانشکده پزشکی

حسین شعبانی

21

روش تحقیق

97/3/7

دانشکده پزشکی

امیر حسین علیزاده

22

پروپوزال نویسی

97/3/8

دانشکده پزشکی

امیر حسین شمشادی

23

انواع مطالعات در علوم پزشکی(systematic Review)

97/3/9

دانشکده دندانپزشکی

آقای غفاری

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/09/26


کارگاه های برگزار شده کمیته تحقیقات دانشجویی 6 ماه اول سال 96

ردیف

عنوان کارگاه

تاریخ

محل برگزاری

مدرس

1

جستجودر پایگاه های اطلاعاتی

23/1/96

دا نشکده پرستاری شهید بهشتی رشت

مصطفی سودمند

2

روش تحقیق

26/1/96

دانشکده پرستاری شهید بهشتی رشت

گلشن قاسم زاده

3

پروپوزال نویسی

28/1/96

دانشکده پرستاری شهید بهشتی رشت

عاصمه پور رجبی

4

END NOTE

30/1/96

دانشکده پرستاری شهید بهشتی رشت

مصطفی سودمند

5

SPSS

2/2/96

دانشکده پرستاری شهید بهشتی رشت

مصطفی سودمند

6

خلاصه نویسی وارائه خلاصه مقاله

4/2/96

دانشکده پرستاری شهید بهشتی رشت

گلشن قاسم زاده

7

پروپوزال نویسی1

3/2/96

دانشکده دندانپزشکی

نسترن میر فرهادی

8

پروپوزال نویسی2

10/2/96

دانشکده دندانپزشکی

نسترن میر فرهادی

9

پروپوزال نویسی

11/2/96

دانشکده داروسازی

زهرا حصاری

10

کارگاه روش تحقیق و اخلاق در پژوهش(مشترک با معاونت آموزشی)

25و 26 /96/6

دانشکده پزشکی

دکتر مسعود سپهری منش سوسن کمایی کما

11

آشنایی با حیوانات آزمایشگاهی

96/6/4

دانشکده پزشکی-مرکز تحقیقات علوم اعصاب

دکتر عادله جعفری حسین مروتی(کارشناس)

12

جستجوی مقدماتی وپیشرفته

7/2/96

دانشکده شرق گیلان

غمگسار محمد یکتای کوشالی

13

اخلا ق در پژوهش

7/2/96

دانشکده شرق گیلان

اسماعیل پور محمد یکتای کوشالی

14

رفرنس نویسی با نرم افزارEND NOTE

7/2/96

دانشکده شرق گیلان

صادق مشتاقی یکتای کوشالی ابوذر رمضانی

15

انواع مطالعات پژوهشی در علوم پزشکی

8/2/96

دانشکده شرق گیلان

دکتر مسعود حمیدی

16

پروپوزال نویسی در آموزش سامانه RTS

8/2/96

دانشکده شرق گیلان

محمد یکتا ی کوشالی

17

آشنایی باساختار مقاله

14/2/96

دانشکده شرق گیلان

دکتر مسعود حمیدی یکتای کوشالی رمضانی

18

مرور سیستماتیک ومتا آنالیز

14/2/96

دانشکده شرق گیلان

محمد یکتای کوشالی

19

نحوه ارائه خلاصه مقاله در همایش

14/2/96

دانشکده شرق گیلان

صادق مشتاقی مرتضی نژاد

20

SPSSو آنالیز آماری

15/2/96

دانشکده شرق گیلان

دکتر بهاره غلامی

21

پروپوزال نویسی

15/2/96

دانشکده شرق گیلان

محمد یکتای کوشالی ابوذر رمضانی

22

کارگاه سامانهRTS

26/2/96

معاونت آموزشی

دکترمحمد رضا محمودی

 23

جستجوی مقدماتی

 11/5/96 دانشکده پرستاری شهید بهشتی رشتمائده اخوان- محمدحسین یکتا
 24جستجوی پیشرفته  11/5/96 دانشکده پرستاری شهید بهشتی رشتمائده اخوان- محمدحسین یکتا
 25END NOTE 12/5/96 دانشکده پرستاری شهید بهشتی رشت محمد بنده پور
 26پروپوزال نویسی  12/5/96 دانشکده پرستاری شهید بهشتی رشت محمدحسین یکتا
27
انواع مطالعات پژوهشی
 
 13/5/96  دانشکده پرستاری شهید بهشتی رشت یاسمن اعرابی
 28

ثبت طرح های تحقیقاتی در سامانهRTS

 13/5/96  دانشکده پرستاری شهید بهشتی رشت
دکترمحمد رضا محمودی
محدثه نصیری راد
 29
جستجوی منابع اطلاعاتی
  20/6/96 سالن کارگاه معاونت آموزشی دکتر ابوذر رمضانی
 30
END NOTE  20/6/96 سالن کارگاه معاونت آموزشی دکتر ابوذر رمضانی 
31

SPSSمقدماتی

21/6/96 سالن کارگاه معاونت آموزشی مصطفی سودمند 
 32روش تحقیق 21/6/96 سالن کارگاه معاونت آموزشی امیرحسین علیزاده
 33

ثبت طرح های تحقیقاتی در سامانهRTS

21/6/96 سالن کارگاه معاونت آموزشی دکترمحمد رضا محمودی 
34

SPSSپیشرفته

22/6/96 سالن کارگاه معاونت آموزشی دکتر مریم شکیبا
 35 پروپوزال نویسی در ده گام22/6/96 سالن کارگاه معاونت آموزشی محمدحسین یکتا 
 36 نقد و داوری مقالات22/6/96 سالن کارگاه معاونت آموزشی  عزت پاریاد
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/09/20
لیست کارگاه های شش ماهه دوم سال 1396
 
 
دانشکده پرستاری و مامایی شهیدبهشتی رشت

ردیف

عنوان کارگاه

مدرسین

تاریخ

ساعت

محل برگزاری

1

جستجو در پایگاه های اطلاعاتی

حسین رفیعی

22 مهر

15-20

سالن کارگاه دانشکده پرستاری و مامایی رشت

2

روش تحقیق

سمانه میرزایی

24 مهر

15-20

سالن کارگاه دانشکده پرستاری و مامایی رشت

3

انتخاب عنوان

محمد حسین یکتا

26 مهر

15-20

سالن کارگاه دانشکده پرستاری و مامایی رشت

4

پروپوزال نویسی

سمانه میرزایی

29 مهر

15-20

سالن کارگاه دانشکده پرستاری و مامایی رشت

5

آشنایی با نرم افزار اندنوت

مصطفی سودمند

1 آبان

15-20

سالن کارگاه دانشکده پرستاری و مامایی رشت

6

اخلاق در پژوهش


اشنایی با نرم افزارSPSS

مصطفی سودمند

6 آبان

15-20

سالن کارگاه دانشکده پرستاری و مامایی رشت

8

نگارش مقاله

مصطفی سودمند

7 آبان

15-20

سالن کارگاه دانشکده پرستاری و مامایی رشت

9

نحوه نگارش خلاصه مقاله و ارائه آن در همایش و کنگره ها

سمانه میرزایی

8 آبان

15-20

سالن کارگاه دانشکده پرستاری و مامایی رشت

10

نحوه نگارش مقالات مروری سیستماتیک و متاآنالیز

محمد حسین یکتا

10 آبان

15-20

سالن کارگاه دانشکده پرستاری و مامایی رشت

 

11

 اخلاق در پژوهش
 
 حسین رفیعی
 سمانه میرزایی

13 آبان

14-20

 سالن کارگاه دانشکده پرستاری و مامایی رشت
 
 
 دانشکده بهداشت
 

ردیف

عنوان کارگاه

مدرسین

تاریخ

ساعت

محل برگزاری

1

آشنایی و کار با نرم افزار word

فاطمه خائفی-محدثه نصیری راد

2 آبان

15-19

سایت دانشکده

2

آشنایی و کار با نرم افزار powerpoint

محدثه ضمیری-محدثه نصیری راد

3آبان

15-19

سایت دانشکده

3

جست و جوی مقدماتی

محدثه نصیری راد

6آبان

15-19

سایت دانشکده

4

پروپوزال نویسی1

نصیبه فرمانی-محدثه نصیری راد

7آبان

15-19

سالن کارگاه ها

5

جست و جوی پیشرفته

دکترحیدری-محدثه نصیری راد

8آبان

15-19

سایت دانشکده

6

پروپوزال نویسی2

نصیبه فرمانی-محدثه نصیری راد

9آبان

15-19

سالن کارگاه ها

7

روش تحقیق

مهندس امیدی

13یا 14 آبان

15-19

سالن کارگاه ها

8

اشنایی با نرم افزار endnote

نغمه بشارتی-ندا کرمی

15 آبان

14-19

سایت دانشکده

9

اخلاق در پژوهش

دکتر آذری

21 آبان

14-20

سالن کارگاه ها

10

spssمقدماتی

فرناز میرزانژاد-محدثه نصیری راد

23آبان

15-19

سایت دانشکده

11

Spss پیشرفته1

خانم دکتر شکیبا-محدثه نصیری راد

24آبان

15-19

سایت دانشکده

12

Spssپیشرفته2

خانم دکتر شکیبا-محدثه نصیری راد

1آذر

15-19

سایت دانشکده

13

طراحی پمفلت

زینب غلامی-محدثه نصیری راد

4آذر

15-19

سایت دانشکده

14

طراحی پوستر

امیرحسین یوسفی- زینب غلامی-محدثه نصیری راد

6آذر

15-19

سایت دانشکده

 
 دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی شرق گیلان
 

ردیف

عنوان کارگاه

مدرسین

تاریخ

ساعت

محل برگزاری

1

تندخوانی و مدیریت زمان

محمدصادق اولیایی-آقای محمدحسین یکتا

18 مهر

12-8

سالن کارگاه دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی شرق گیلان

2

مهارت ارتباطی

دکتر اسماعیل پور---آقای آرمین اکبری

18مهر

14- 1

سالن کارگاه دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی شرق گیلان سالن کارگاه

3

تفکر خلاقانه

اقای یکتا

18 مهر

19-15

سالن کارگاه دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی شرق گیلان

4

بررسی متون و جستجوی پیشرفته

آقای صولتی

19 مهر

12-8

سالن کارگاه دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی شرق گیلان

5

انتخاب عنوان پروژه تحقیقاتی

اقای یکتا

19 مهر

16-12

سالن کارگاه دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی شرق گیلان

6

اخلاق در پژوهش

دکتر اسماعیل پور

19مهر

20-14

سالن کارگاه دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی شرق گیلان

7

آشنایی با END NOTE و رفرنس نویسی

آقای رمضانی – مشتاقی – آ؛منه نصیری

19 مهر

18-15

سالن کارگاه دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی شرق گیلان

8

انواع مطالعات پژوهشی در علوم پزشکی: آشنایی با نوشتن روش اجرا پروپوزال(مطالعات کمی و کیفی)

خانم جعفرزداه

20 مهر

12-8

سالن کارگاه دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی شرق گیلان

9

پروپوزال نویسی در ده گام

آقای یکتا

20 مهر

17-13

سالن 06 دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی شرق گیلان

10

آموزش سامانه پژوهشی RTS

آقای یکتا-آقای مشتاقی

20 مهر

18-17

سالن 06 دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی شرق گیلان

11

کارگاه مرور سیستماتیک و متاآنالیز (مقدماتی-1)

آقای یکتا-آقای رمضانی

26 مهر

12-8

دفتر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی شرق گیلان

12

کاربرد انگلیسی در نگارش مقالات

آقای دکتر ایمان علیزاده

26 مهر

12-10

سالن 06 دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی شرق گیلان

13

نحوه ارائه خلاصه مقاله در همایش

آقای مشتاقی-آقای فلاح

26 مهر

15-13

سالن 06 دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی شرق گیلان

14

بیوانفورماتیک مقدماتی

آقای دکتر حمیدی

26 مهر

18:30-15:30

سالن 06 دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی شرق گیلان

15

کارگاه عملی پروپوزال نویسی

آقای یکتا -آقای فلاح -آقای مشتاقی

26 مهر

15-13

سالن کارگاه دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی شرق گیلان

16

آموزش نحوه انتخاب ژورنال مناسب

آقای رمضانی-آقای یکتا

27 مهر

15-13

سالن کارگاه + سایت دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی شرق گیلان

17

آموزش نرم افزار SPSS نسخه 23ورود اطلاعات و آنالیز آماری

خانم دکتر غلامی -آقای فلاح -آقای مشتاقی

3 آبان

12-8

سالن کارگاه + سایت دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی شرق گیلان

18

کارگاه مهندسی ژنتیک-مقدماتی 1

آقای دکتر حمیدی

10 آبان

12-10

سالن کارگاه دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی شرق گیلان

19

اخلاق در پژوهش
دکتر اسماعیل پور
16 آبان
14-8
دانشکده پرستاری و مامایی شرق گیلان
20

و کار با حیوانات آزمایشگاهی(تئوری)

آقای دکتر رضوی-خانم پورمیرزایی

 
 4  اردیبهشت
14-8
دانشکده پرستاری و مامایی شرق گیلان

21

حیوانات آزمایشگاهی(عملی)

برنامه کارگاه 

آقای دکتر رضوی-خانم پورمیرزایی

 4 اردیبهشت
20-14 دانشکده پرستاری و مامایی شرق گیلان
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/09/20
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   714