جستجو:  
چهارشنبه 3 بهمن 1397

 
 
ثبت سرطان بيمارستاني
چاپ

ثبت سرطان بیمارستانی یکی از حلقه های اصلی و کاربردی ثبت سرطان کشور و از اجزای اساسی برنامه کنترل سرطان کشور است. این ثبت به صورت سیستم سازمان یافته ای است که، روش های مختل مطالعات مشاهده ای را بکار می گیرد تا اطلاعات متحد الشکل بالینی را جمع آوری نماید تا جمعیت مشخصی از بیماران مراجعه کننده به یک مرکز تشخیصی و درمانی سرطان را با شرایط بیماری و سایر شرایط همراه )سایر بیماری های زمینه ای، سوابق درمانی، مصرف مواد مخد ر و عادات رفتاری (و مواجهات و اقدامات درمانی ارزیابی کند و این ارزیابی منطبق با اهد اف از قبل تعیین شده علمی، بالینی و سیاست گذارانه انجام می شود. بر اساس این تعریف، سیستم مورد نظر، ثبت هر یک از اجزای داده را بر اساس تعاریف مشخص و پاید ار آنها انجام می دهد .در این سیستم برای جمع آوری اطلاعات مورد نظر، اهداف از قبل تعیین شده ای لازم است و جمع آوری داده ها بد ون مشخص کردن اهد اف انجام نمی شود. جمع آوری داده در بخش هایی از این سیستم به صورت اکتیو )آن دسته از اطلاعات که هد ف خود سیستم ثبت است( و در بخش هایی دیگر )در صورت وجود شرایط لازم( به صورت غیرفعال و با استفاد از سایر منابع اطلاعاتی )که با هد ف سایر مقاصد مدیریتی مالی، دارویی و ... ایجاد شده اند( انجام میشود. کارگروه این رجیستری در دانشگاه علوم پزشکی گیلان به ریاست جناب آقای دکتر محمد تقی آشوبی تشکیل گردید. درحال حاضر ثبت سرطان بیمارستانی در دو مرکز آموزشی درمانی رازی (ثبت سرطان معده) و مرکز آموزشی درمانی پورسینا (ثبت سرطان پستان) شهر رشت در حال اجرا می باشد.

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/08/21
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   1  کل مراجعات:   37