شنبه 2 شهریور 1398
EN

 

فرم دریافت شکایات بیمارستان رازی رشت

شرح شکایات
 تاریخ
 نام و نام خانوادگی شاکی
شماره تماس شاکی
Email
موضوع شکایت
بخش یا فرد مورد شکایت
شرح شکایت
نحوه دریافت پاسخ : (مایل هستید که چگونه پاسخ خود را دریافت نمایید)