شنبه 29 دی 1397
EN
منو
 
 
 
اهداف و وظایف

محورهای کلی وظایف این دفتر به قرار زیر می باشد :

1- برنامه ریزی آموزشی                                                    

2- ارزشیابی

3- تشویق اساتید به استفاده از روش های نوین و مؤثر آموزشی

4- برقراری ارتباط مستمر با دانشجویان مستعد و علاقمند به مباحث آموزش پزشکی و درگیر نمودن آنها در فعالیت های واحد

5- پژوهش در آموزش

 

1-    برنامه ریزی آموزشی

·         مشارکت در استاندارد سازی برنامه های آموزشی با EDC و با معاونت آموزشی بیمارستان

·         مشاوره و هدایت اعضای هیأت علمی در تدوین Course Plan ، Lesson Plan با همکاری و نظارت EDC

·         کمک به پیگیری تدوین Course Plan،  Lesson Plan با معاونت آموزشی بیمارستان

·         کمک به نظارت بر اجرای Course Plan،  Lesson Planبا معاونت آموزشی بیمارستان

·         مشارکت درتدوین ارزشیابی مدون و اجرای Course Plan،  Lesson Plan در گروه های آموزشی  با معاونت آموزشی بیمارستان

·         مشارکت در توسعه روشهای نوین آموزش و تدریس ( ……, Skill Lab )

·         انجام نیاز سنجی اعضای هیات علمی و جلب نظرات آنان

 

2-     ارزشیابی

·         مشارکت در هدایت ، انجام و نظارت ارزشیابی درونی و بیرونی گروههای آموزشی

·         مشارکت در هدایت ، اجرا و نظارت ارزشیابی عملکرد اعضا هیأت علمی

·         ارائه مشاوره و مشارکت در برگزاری روش های نوین ارزیابی دانشجویان ( آزمون OSCE و ..... )

·         انجام ارزیابی آزمونها ، مستند سازی نتایج و ارائه بازخورد به گروهها و EDC ( بر اساس چک لیست تدوین شده معین )

·         اطلاع رسانی و تهیه منابع آموزشی جدید مورد نیاز اعضای هیات علمی

 

3-    تشویق اساتید به استفاده از روش های نوین و مؤثر آموزشی

·         مشارکت در اجرای نیاز سنجی کارگاههای آموزشی ویژه اعضای هیأت علمی با EDC

·         مشارکت در برگزاری کارگاههای آموزشی اعضای هیأت علمی با EDC

·         مشارکت در تدوین دستورالعمل معادل سازی فعالیت های اعضای هیأت علمی با EDC

·         مشارکت در بازنگری فرم ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی با EDC

·         پیگیری تکمیل فرمهای عملکرد ماهیانه گروهها در قالب فرمهای مدون و یکسان و ارائه بازخورد به EDC و گروههای آموزشی مربوطه

4-    برقراری ارتباط مستمر با دانشجویان مستعد و علاقمند به مباحث آموزش پزشکی و درگیر نمودن آنها در فعالیت های واحد

 

5-     پژوهش در آموزش

·         ترغیب اعضای هیأت علمی جهت انجام طرحهای پژوهش در آموزش

ارایه مشاوره در زمینه اجرای طرحهای پژوهش در آموزش با هماهنگی و نظارت EDC
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/02/11
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   938