سایت اصلی دانشگاه |  چهارشنبه 30 مرداد 1398 English
جستجو:  
معرفی و شرح وظایف واحد گسترش شبکه
مسئول واحد: خانم دکتر ژاله مرتضوی 
1–برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی
2–برنامه مدیریت منابع فیزیکی
3–برنامه مدیریت منابع انسانی
4–برنامه ساختار شبکه اطلاعات سلامت
5–برنامه رابطان سلامت
6–برنامه خیرین سلامت
7–برنامه آموزش بهورزی
- ایجاد هماهنگی بین فعالیت های مراکز بهداشتی درمانی در تمام سطوح ارائه خدمات محیطی و ستادی با یکدیگر و واحدهای ستادی با معاونت بهداشتی و دانشگاه علوم پزشکی؛
- پیش بینی جدول تشکیلاتی جهت ردیف های مورد نیاز و تامین نیروی انسانی در تمام؛
رده‌ها اعم از قراردادی، رسمی، پیمانی، طرحی و پزشک خانواده؛
- پیش بینی و تامین تجهیزات و وسایل مورد نیاز مراکز و خانه های بهداشت و هماهنگی جهت استفاده بهینه از آنها؛
- مشخص نمودن محدوده جغرافیایی و جمعیتی تحت پوشش مراکز و خانه های بهداشت؛
- تسهیل دسترسی مردم به خدمات بهداشتی در نزدیک ترین مکان به محل سکونت با راه اندازی مراکز شهری، روستائی، خانه های بهداشت و پایگاههای بهداشتی مورد لزوم بر اساس اولویت؛
- ایجاد هماهنگی برون بخشی به منظور جلب مشارکتهای مردمی و غیره؛
- مشخص نمودن تنگناها و نارسائیهای موجود و پیشنهاد راه حل مناسب پس از پایش و ارزیابی با همکاری سایر واحدهای محیطی و ستادی؛
- هماهنگی و همکاری نزدیک و مستمر با مرکز آموزش بهورزی در کلیه مراحل پذیرش بهورز بومی، تربیت، آموزش و استخدام آنها؛
- تدوین، پیشنهاد و اجرای برنامه های آموزشی و بازآموزی حین خدمت رده های مختلف؛
- نظارت بر تملک محل مطلوب جهت احداث واحدهای بهداشتی و پی گیری محل مناسب جهت واحدهای استیجاری و تعیین اولویت جهت احداث؛
- پیشنهاد جهت تشویق، تنبیه، تغییر عنوان و جابجایی کارکنان؛
- مسؤول اجرای طرح بیمه روستایی شامل:
* برآورد جمعیت تحت پوشش؛
* بررسی و اعلام نیاز مراکز به نیروی پزشک و ماما؛
* استخدام و گزینش نیروها؛
* تعیین محل خدمت؛
* تامین و تجهیز وسایل و امکانات مورد نیاز؛
* آموزش بدو خدمت به پزشکان خانواده؛
* نظارت و پایش اجرای برنامه ها؛
* ایجاد هماهنگی برون بخشی با مسؤولین سازمان بیمه خدمت درمانی در زمینه برنامه های پزشک خانواده؛
* آموزش کلیه بهورزان در زمینه برنامه های پزشک خانواده شامل:
1- شناسایی جمعیت تحت پوشش و اعلام آمار جمعیتی؛
2- ثبت نام و تشکیل پرونده.
- برنامه ریزی جهت تشکیل جلسات ماهیانه مسوولین مراکز شهری و روستائی با رئیس مرکز بهداشت و مسؤولین واحدها و تیم نظارت و پی‌گیری مصوبات جلسات؛
- تشکیل ستاد حوادث غیرمترقبه؛
- کنترل و پایش خدمات ارائه شده به مردم از طریق تشکیل تیم های نظارت و پایش و اعزام این تیم ها به صورت منظم و برنامه ریزی شده به کلیه مراکز تحت پوشش و خانه های بهداشت؛
- پی گیری نظرات، مسائل و مشکلات مراکز و خانه های بهداشت در مناطق و واحدهای تحت پوشش؛
- پی گیری و بررسی شکایات رسیده در رابطه با واحدهای بهداشتی در سطح شهرستان و ارجاع به واحدهای مربوطه؛
- جمع آوری و کنترل تعداد 70 زیج حیاتی از خانه های بهداشت و تحویل زیجهای جدید و تجزیه و تحلیل آماری و محاسبه شاخص بهداشتی از مجموع کل اطلاعات موجود در زیجها؛
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/02/02
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   2  دیروز:   2  کل مراجعات:   3462