سایت اصلی دانشگاه |  پنجشنبه 14 فروردین 1399 English
جستجو:  
تاریخ 1399/01/06     تعداد دفعات مشاهده 84 بار     ساعت 03:00     گروه خبری اخبار مرکز بهداشت رشت

در روز چهارشنبه 6فروردین1399 گروه مراقبت بهداشت مرز هوایی در فرودگاه بین‌المللی سردار جنگل حضور یافته تا مسافرین پرواز رشت به مشهد و بالعکس را مورد پایش و ارزیابی قرار دهند. 4نفر از اعضای گروه مراقبت بهداشت مرزی در سالن ترانزیت فرودگاه مستقرشده دو نفر به تب سنجی و دو نفر دیگر به ثبت خود اظهاری مسافران پرداختند. تعداد 50مسافر مورد ارزیابی قرار گرفت و مشکلی ازلحاظ بهداشتی مشاهده نگردید از اقدامات دیگر گروه مراقبت بهداشتی مرز هوایی رعایت فاصله قانونی و بهداشتی مناسب بین مسافرین و همین‌طور آموزش راههای پیشگیری از بیماری کرونا و سایر بیماری‌های تنفسی و درنهایت ضدعفونی سالن ترانزیت و سالن انتظار توسط خدمات فرودگاه انجام گرفت.