سایت اصلی دانشگاه |  دوشنبه 18 آذر 1398 English
جستجو:  
تاریخ 1398/08/14     تعداد دفعات مشاهده 59 بار     ساعت 03:00     گروه خبری اخبار مرکز بهداشت رشت

درتاریخ 11 آبان 98 ساعت 9صبح کمیته درون بخشی بهداشت کارگروه سلامت درحوادث غیرمترقبه باحضورآقای دکتربرشان ریاست محترم مرکزبهداشت شهرستان رشت ومعاون اجرایی آقای دکترقدیری وکارشناس مسئول واحدهای ستادی دراتاق ریاست برگزارگردید.دراین کمیته اقدامات بهداشتی فصل سرمادرواحدهای مختلف ستادی بحث وبررسی شدوکارشناسان محترم مسئول واحدهانظرات پیشنهادی خودراعنوان نمودندودستورپیگیری واجراءبرنامه هاتوسط ریاست مرکزبهداشت صادرشد.