سایت اصلی دانشگاه |  جمعه 28 دی 1397 English
جستجو:  
مطالب آموزشی واحد بهداشت حرفه ای

ردیف

عنوان راهنما

گروه تدوین

سال انتشار

1

راهنما و دستورالعمل جامع بهداشت کشاورزی

دکتر عبدالرحمن بهرامی ، دکتر جهانگیر عابدی کوپایی ، مهندس فاضله کتایون مدیری ، خانم دکتر نوشین راستکاری ، دکتر رضا عزتیان ، مهندس فریده سیف آقایی –مهندس ندا بختیاری

1390

2

راهنمای بهداشت رانندگان

دکتر عبدالرحمن بهرامی ، دکتر صفری ، مهندس فاضله کتایون مدیری خانم دکتر نوشین راستکاری ، دکتر رضا عزتیان ، مهندس فریده سیف آقایی ، مهندس ندا بختیاری

1390

3

بهداشت حرفه ای در ریخته گری

دکتر عبدالرحمن بهرامی ، دکتر فرشید قربانی ، مهندس فاضله کتایون مدیری ، دکتر نوشین راستکاری ، مهندس فاطمه صادقی ، مهندس مریم رامین

1390

4

راهنمای نحوه صحیح امحاء مواد شیمیایی

دکتر عبدالرحمن بهرامی ، دکتر فرشید قربانی ، مهندس فاضله کتایون مدیری ، دکتر نوشین راستکاری ، مهندس فاطمه صادقی ، مهندس مریم رامین

1390

5

راهنمای کنترل سرب در محیط کار

دکتر عبدالرحمن بهرامی ، دکتر احمد نیک پی ، مهندس فاضله کتایون مدیری ، خانم دکتر نوشین راستکاری ، مهندس فاطمه صادقی ، مهندس مهدی علی گل

1390

6

راهنمای کنترل سلیس در محیط کار

دکتر عبدالرحمن بهرامی ، دکتر محمد ایمانی ، مهندس فاضله کتایون مدیری ، خانم دکتر نوشین راستکاری ، مهندس فاطمه صادقی ، مهندس مهتاب سلیمی

1390

7

راهنمای جامع طراحی ایستگاه کار ارگونومیکی

دکتر عبدالرحمن بهرامی ، دکتر تیمور اللهیاری ، مهندس فاضله کتایون مدیری ، خانم دکتر نوشین راستکاری ، مهندس فاطمه صادقی ، مهندس فرین فاطمی

1390

8

راهنمای جامع حمل دستی بار

دکتر عبدالرحمن بهرامی ، دکتر تیمور اللهیاری ، مهندس فاضله کتایون مدیری ، خانم دکتر نوشین راستکاری ، مهندس فاطمه صادقی ، مهندس فرین فاطمی

 

 

1390

9

راهنمای جامع ارزیابی محیط کار از دیدگاه ارگونومی

دکتر عبدالرحمن بهرامی ، دکتر تیمور اللهیاری ، مهندس فاضله کتایون مدیری ، خانم دکتر نوشین راستکاری ، مهندس فاطمه صادقی ، مهندس فرین فاطمی

1390

10

راهنما و دستور العمل جامع مواد شیمیایی خطرناک

دکتر عبدالرحمن بهرامی ، دکتر شهناز باکند ، مهندس فاضله کتایون مدیری ، خانم دکتر نوشین راستکاری ، مهندس فاطمه صادقی ، مهندس حسین طلعتی

1390

11

راهنما و دستور العمل جامع بهداشت پرتوکاران

دکتر عبدالرحمن بهرامی ، دکتر بهبهانی ، مهندس فاضله کتایون مدیری ، دکتر نوشین راستکاری ، دکتر رضا عزتیان ، مهندس فریده سیف آقایی –مهندس ندا بختیاری

1390

12

راهنمای شناسایی و ارزشیابی عوامل زیان آور شیمیایی در محیط کار

(6 جلد)

دکتر عبدالرحمن بهرامی ، دکتر فریده گلبابایی ، مهندس فاضله کتایون مدیری ، خانم دکتر نوشین راستکاری ، مهندس فاطمه صادقی ، 

1390

13

راهنما و دستورالعمل جامع بهداشت معدن کاران

دکتر عبدالرحمن بهرامی ، دکتر جعفری ، مهندس فاضله کتایون مدیری ، دکتر نوشین راستکاری ، دکتر رضا عزتیان ، مهندس فریده سیف آقایی –مهندس ندا بختیاری

1390

14

راهنمای جامع بهداشت کارگران خدمات خودرو

دکتر عبدالرحمن بهرامی ، دکتر حسن صادقی نائینی ، مهندس فاضله کتایون مدیری ، دکتر نوشین راستکاری ، دکتر رضا عزتیان ، مهندس فریده سیف آقایی –مهندس ندا بختیاری

1390

15

تهیه راهنمای کاهش ناراحتی های اسکلتی عضلانی درکارهای اداری

دکتر عبدالرحمن بهرامی ، دکتر حسن صادقی نائینی ، مهندس فاضله کتایون مدیری ، خانم دکتر نوشین راستکاری ، مهندس فاطمه صادقی ، مهندس فرین فاطمی

1390

16

راهنمای بهداشت حرفه ای در مشاغل کوچک (جوشکاری – برش و لحیم کار و ...)

دکتر عبدالرحمن بهرامی ، دکتر نبی اله منصوری ، مهندس فاضله کتایون مدیری ، دکتر نوشین راستکاری ، دکتر رضا عزتیان ، مهندس فریده سیف آقایی –مهندس ندا بختیاری

1390

17

راهنما و دستورالعمل جامع بهداشت کارگران ساختمانی

دکتر عبدالرحمن بهرامی ، دکتر نبی اله منصوری ، مهندس فاضله کتایون مدیری ، دکتر نوشین راستکاری ، دکتر رضا عزتیان ، مهندس فریده سیف آقایی –مهندس ندا بختیاری

1390

18

تدوین انواع چک لیست ها در زمینه بهداشت کار در کارگاههای بالای 20 نفر

دکتر عبدالرحمن بهرامی ، مهندس محمد ایمانی ، مهندس فاضله کتایون مدیری ، خانم دکتر نوشین راستکاری ، مهندس فاطمه صادقی ، مهندس حسین طلعتی

1391

19

راهنما و دستورالعمل جامع انجام معاینات سلامت شغلی توسط پزشکان خانواده

دکتر الهام میرزا محمدی ، دکتر خسرو صادق نیت حقیقی ، دکتر امیر هوشنگ مهرپرور ، دکتر صابر محمدی ، دکتر امید امینیان ، دکتر نوشین راستکاری ، دکتر محمد مهدی سهرابی ، دکتر محمد شنبه  ، مهندس فاضله کتایون مدیری ، مهندس فائزه ایزدپناه

1391

20

راهنما و دستورالعمل جامع انجام معاینات سلامت شغلی کارکنان مراکز بهداشتی درمانی

دکتر الهام میرزا محمدی ، دکتر خسرو صادق نیت حقیقی ، دکتر امیر هوشنگ مهرپرور ، دکتر صابر محمدی ، دکتر امید امینیان ، دکتر نوشین راستکاری ، دکتر محمد مهدی سهرابی  ، دکتر محمد شنبه ، مهندس فاضله کتایون مدیری ، مهندس فائزه ایزدپناه

1391

21

حدود مجاز مواجهه شغلی عوامل زیان آور در محیط کار

دکتر معصومه احمدی زاده، دکتر حسن اصیلیان، دکتر تیمور اللهیاری، دکتر شهناز باکند، دکتر ابوالفضل برخورداری، ، دکتر عبدالرحمن بهرامی، دکتر محمد پورمهابادیان، مهندس مهین حق شناس، دکتر علی خوانین، دکتر ابوالفضل ذاکریان، دکتر حسن‌ صادقی نائینی، مهندس فاطمه صادقی، دکتر علی صفری،

مهندس محمد جواد عصاری، مهندس محسن

 علی آبادی، دکتر ایرج علیمحمدی، مهندس فرین فاطمی، دکتر فرشید قربانی، دکتر مهدی قاسم خانی، دکتر حسین کاکویی، دکتر فریده گلبابایی، دکتر رستم گلمحمدی،

دکتر محمود محمدیان، دکتر مجید معتمدزاده، دکتر محمدرضا منظم، دکتر کاظم ندافی، دکتر پروین نصیری، دکتر احمد نیک پی،

1390

22

شاخص های آنتروپومتری استاتیکی کارگران ایرانی

دکتر کاظم ندافی ، دکتر عبدالرحمان بهرامی ، دکتر احمد جنیدی ، دکتر نوشین راستکاری ، دکتر عادل مظلومی ، مهندس فاطمه صادقی ، مهندس مریم رامین ، مهندس خدیجه رحمانی ، دکتر اسماعیل فتح الهی ، مهندس پارساییان

 

 

 

1392

23

راهنمای چک لیست های خود اظهاری کارفرمایان در کارگاه از دیدگاه بهداشت حرفه ای

دکتر عبدالرحمن بهرامی ، مهندس محمد ایمانی ، مهندس فاضله کتایون مدیری ، خانم دکتر نوشین راستکاری ، مهندس فاطمه صادقی ، مهندس حسین طلعتی ، مهندس مریم رامین ، مهندس علیرضا ابراهیمی حریری ، مهندس فهیمه حاجی ابراهیم حجار ، مهندس مریم محمد علیپور ، مهندس نرگس حوریان ، مهندس خدیجه رحمانی ، مهندس حسین مشفق ، مهندس عباسعلی چمنی ، مهندس حسن کریمی ، مهندس احد اکرمی بانی ، مهندس آزاده کمالو ، مهندس زهره روشنی ، مهندس آمنه فیاضی ،

مهندس فرین فاطمی ، مهندس حمید اقتصادی ، مهندس فائزه ایزد پناه

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1394/09/17
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1394/09/17
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1394/09/17
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   1  کل مراجعات:   2041