سایت اصلی دانشگاه |  جمعه 28 دی 1397 English
جستجو:  
فرم ها و آیین نامه ها واحد بهداشت حرفه ای

قانون کار

1.  فصل چهارم قانون کار ( ماده های 193 – 85 )

2.  ماده‌52 قانون‌ کار

3.  قانون تامین اجتماعی ( ماده های 3 ، 4 ، 35 ، 54 ، 60 ، 61 ، 65 ، 66 ، 88 ، 90 )

4.  قوانین‌ نظام‌ صنفی‌ و آئین‌ نامه‌های‌ اجرائی‌ آن‌ ( ماده های 2، 3، 4، 14 ، تبصره ماده 15، 35، 41، 48 )

5.  آئین‌ نامه‌ کمیته‌ حفاظت‌ فنی‌ و بهداشتکار

6.  آئین‌ نامه‌ تاسیسات‌ کارگاه‌ از نظر بهداشت‌

7.  آئین‌ نامه‌ کارهای‌ سخت‌ و زیان‌ آور

8.  آئین‌ نامه‌ تعرفه‌های‌ خدمات‌ بهداشت‌ حرفه‌ای‌

9.  آئین‌ نامه‌ نحوه‌ ارائه‌ خدمات‌ توسط شرکتها و موسسات‌ بهداشت‌ حرفه‌ای

بند (2) ماده 1 قانون‌ تشکیلات‌ و وظایف‌ وزارت‌ بهداشت‌، درمان و آموزش‌ پزشکی

 

ماده 85 قانون‌ کار

برای‌ صیانت‌ نیروی‌ انسانی‌ و منابع‌ مادی‌ کشور رعایت‌ دستورالعمل‌ هائی‌ که‌ از طریق‌ شورای‌ عالی‌ حفاظت‌ فنی (جهت‌ تامین‌ حفاظت‌ فنی‌ ) و وزارت‌ بهداشت‌، درمان و آموزش‌ پزشکی‌ (جهت‌ جلوگیری‌ از بیماریهای‌ حرفه‌ای‌ و تامین‌ بهداشت‌ کار و کارگر و محیط کار ) تدوین‌ می‌شود، برای‌ کلیه‌ کارگاهها، کارفرمایان‌، کارگران‌ و کارآموزان‌ الزامی‌ است‌.

تبصره‌ :

کارگاههای‌ خانوادگی‌ نیز مشمول‌ مقررات‌ این‌ فصل‌ بوده‌ ومکلف‌ به‌ رعایت‌ اصول‌ ایمنی‌ و بهداشتکار میباشد.

 

ماده‌90:

کلیه‌ اشخاص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ که‌ بخواهند لوازم‌ حفاظت‌ فردی‌ و بهداشتی‌ را وارد یا تولید کنند باید مشخصات‌وسایل‌ را حسب‌ مورد همراه‌ با نمونه‌های‌ آن‌ به‌ وزارت‌ کار و امور اجتماعی‌ و وزارت‌ بهداشت‌ درمان‌ و آموزش‌پزشکی‌ ارسال‌ دارند و پس‌ از تائید به‌ ساخت‌ یا وارد کردن‌ این‌ و سایل‌ اقدام‌ نمایند.

 

ماده‌91:

کارفرمایان‌ و مسئولان‌ کلیه‌ واحد های‌ موضوع‌ ماده‌85 این‌ قانون‌ مکلفند بر اساس‌ مصوبات‌ شورای‌ عالی‌ حفاظت‌فنی‌ برای‌ تامین‌ حفاظت‌ و سلامت‌ و بهداشت‌ کارگران‌ در محیط کار وسایل‌ و امکانات‌ لازم‌ را تهیه‌ و در اختیار آنان‌ قرار داده‌ و چگونگی‌ کاربرد وسایل‌ فوق‌الذکر را به‌ آنان‌ بیاموزند و در خصوص‌ رعایت‌ مقررات‌ حفاظتی‌ و بهداشتی‌ نظارت‌ نمایند. افراد مذکور نیز ملزم‌ به‌ استفاده‌ و نگهداری‌ از وسائل‌ حفاظتی‌ و بهداشت‌ فردی‌ و اجرای‌دستورالعملهای‌ مربوط به‌ کارگاه‌ میباشند .

 

ماده‌92:

کلیه‌ واحدهای‌ موضوع‌ ماده‌85 این‌ قانون‌ که‌ شاغلین‌ در آنها به‌ اقتضای‌ نوع‌ کار در معرض‌ بروز بیماریهای‌ ناشی‌ ازکار قرار دارند . باید برای‌ همه‌ افراد مذکور پرونده‌ پزشکی‌ تشکیل‌ دهند و حداقل‌ سالی‌ یکبار توسط مراکز بهداشتی‌درمانی‌ از آنها معاینه‌ و آزمایشهای‌ لازم‌ را بعمل‌ آورند و نتیجه‌ را در پرونده‌ مربوطه‌ ضبط نمایند.

تبصره‌1:

چنانچه‌ با تشخیص‌ شورای‌ پزشکی‌ نظر داده‌ شود که‌ فرد معاینه‌ شده‌ به‌ بیماری‌ ناشی‌ از کار مبتلا یا در معرض‌ابتلاء باشد ، کارفرما و مسئولین‌ مربوطه‌ مکلفند کار او را بر اساس‌ نظریه‌ شورای‌ پزشکی‌ مذکور بدون‌ کاهش‌ حق‌ السعی‌ در قسمت‌ مناسب‌ دیگری‌ تعیین‌ نمایند.

 

ماده‌93:

بمنظور جلب‌ مشارکت‌ کارگران‌ و نظارت‌ بر حسن‌ اجرای‌ مقررات‌ حفاظتی‌ و بهداشتی‌ در محیط کار و پیشگیری ‌از حوادث‌ و بیماریها، در کارگاههائی‌ که‌ وزارت‌ کار و امور اجتماعی‌ و وزارت‌ بهداشت‌ ، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ضروری‌ تشخیص‌ دهند کمیته‌ حفاظت‌ فنی‌ و بهداشت‌ کار تشکیل‌ خواهد شد.

تبصره‌1:

کمیته‌ مذکور از افراد متخصص‌ در زمینه‌ حفاظت‌ فنی‌ و بهداشت‌ حرفه‌ای‌ و امور فنی‌ کارگاه‌ تشکیل‌ میشود. و از بین‌اعضاء دو نفر شخص‌ واجد شرایطی‌ که‌ مورد تائید وزارتخانه‌های‌ کار و امور اجتماعی‌ و بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ باشند تعیین‌ میگردند که‌ وظیفه‌ شان‌ برقراری‌ ارتباط میان‌ کمیته‌ مذکور با کارفرما و وزارت‌ کار وامور اجتماعی‌ و وزارت‌ بهداشت‌ ، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ میباشد.

 

ماده‌95:

مسئولیت‌ اجرای‌ مقررات‌ و ضوابط فنی‌ و بهداشت‌ کار بر عهده‌ کارفرما یا مسئولین‌ واحدهای‌ موضوع‌ ذکر شده‌ درماده‌85 این‌ قانون‌ خواهد بود هرگاه‌ بر اثر عدم‌ رعایت‌ مقررات‌ مذکور از سوی‌ کار فرما یا مسئول‌ مذکور حادثه‌ای‌رخ‌ دهد کارفرما از نظر کیفری‌ و حقوقی‌ و نیز مجازاتهای‌ مندرج‌ در این‌ قانون‌ مسئول‌ است‌ .

تبصره‌2:

چنانچه‌ کارفرما یا مدیران‌ واحدهای‌ موضوع‌ ماده‌85 این‌ قانون‌ برای‌ حفاظت‌ فنی‌ بهداشت‌ کار وسائل‌ و امکانات‌ لازم‌ را در اختیار کارگر قرار داده‌ باشند و کارگر با وجود آموزشهای‌ لازم‌ و تذکرات‌ قبلی ‌، بدون‌ توجه‌ به‌دستورالعملها و مقررات‌ موجود ، از آنها استفاده‌ ننماید ، کارفرما مسئولیتی‌ نخواهد داشت‌ . در صورت‌ بروز اختلاف‌ رای‌ هیات‌ حل‌ اختلاف‌ نافذ خواهد بود.

 

ماده‌96:

تبصره‌1:

وزارت‌ بهداشت، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ مسئول‌ برنامه‌ ریزی‌، کنترل، ارزشیابی‌ و بازرسی‌ در زمینه‌ بهداشت‌ کار و درمان‌ کارگری‌ بوده‌ و موظف‌ است‌ اقدامات‌ لازم‌ را در این‌ زمینه‌ بعمل‌ آورد.

 

ماده‌98:

بازرسان‌ کار و کارشناسان‌ بهداشت‌ کار در حدود وظایف‌ خویش‌ حق‌ دارند بدون‌ اطلاع‌ قبلی‌ در هر موقع‌ از شبانه‌ روزبه‌ موسسات‌ مشمول‌ ماده‌86 این‌ قانون‌ وارد شده‌ و به‌ بازرسی‌ بپردازند، و نیز میتوانند به‌ دفاتر و مدارک‌ مربوطه‌ درموسسه‌ مراجعه‌ و در صورت‌ لزوم‌ از تمام‌ یا قسمتی‌ از آنها رونوشت‌ تحصیل‌ نمایند.

 

ماده‌99:

بازرسان‌ کار و کارشناسان‌ بهداشت‌ کار حق‌ دارند بمنظور اطلاع‌ از ترکیبات‌ موادی‌ که‌ کارگران‌ با آنها در تماس‌میباشند و یا در انجام‌ کار مورد استفاده‌ قرار میگیرد ، به‌ اندازه‌ای‌ که‌ برای‌ آزمایش‌ لازم‌ است‌، در مقابل‌ رسید نمونه‌بگیرند و به‌ رؤسای‌ مستقیم‌ خود تسلیم‌ نمایند .

 

ماده‌100:

کلیه‌ بازرسان‌ کار و کارشناسان‌ بهداشت‌ حرفه‌ای‌، دارای‌ کارت‌ ویژه‌ حسب‌ مورد با امضاء وزیر کار و اموراجتماعی‌ یا وزیر بهداشت‌ ، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ هستند که‌ هنگام‌ بازرسی‌ باید همراه‌ آنها باشد و در صورت‌تقاضای‌ مقامات‌ رسمی‌ یا مسئولین‌ کارگاه‌ ارائه‌ شود.

 

ماده‌101:

گزارش‌ بازرسان‌ کار و کارشناسان‌ بهداشت‌ کار در مورد مربوط به‌ حدود و اختیارشان‌ در حکم‌ گزارش‌ ضابطین‌دادگستری‌ خواهد بود.

تبصره‌1:

بازرسان‌ کار و کارشناسان‌ بهداشت‌ کار می‌توانند بعنوان‌ مطلع‌ و کارشناس‌ در جلسات‌ مراجع‌ حل‌ اختلاف‌ شرکت‌ نمایند.

 

ماده‌104:

کارفرمایان‌ و نیز کسانیکه‌ مانع‌ ورود بازرسان‌ کار و کارشناسان‌ بهداشت‌ کار به‌ کارگاههای‌ مشمول‌ این‌ قانون‌ گردند و یا مانع‌ انجام‌ وظیفه‌ ایشان‌ شوند یا از دادن‌ اطلاعات‌ و مدارک‌ به‌ آنان‌ خودداری‌ نمایند، حسب‌ مورد به ‌مجازاتهای‌ مقرر در این‌ قانون‌ محکوم‌ خواهند شد.

 

ماده‌105:

هر گاه‌ در حین‌ بازرسی‌، به‌ تشخیص‌ بازرس‌ کار یا کارشناس‌ بهداشت‌ حرفه‌ای‌ احتمال‌ وقوع‌ حادثه‌ و یا بروز خطردر کارگاه‌ داده‌ شود ، بازرس‌ کار یا کارشناس‌ بهداشت‌ حرفه‌ای‌ مکلف‌ هستند مراتب‌ را فورا و کتبا به‌ کارفرما یا نماینده‌ او و نیز به‌ رئیس‌ مستقیم‌ خود اطلاع‌ دهند.

تبصره‌1:

وزارت‌ کار و امور اجتماعی‌ و وزارت‌ بهداشت، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌، حسب‌ مورد گزارش‌ بازرسان‌ کار وکارشناسان‌ بهداشت‌ حرفه‌ای‌ از دادسرای‌ عمومی‌ محل‌ تقاضا خواهند کرد ، فورا قرار تعطیل‌ و لاک‌ و مهر تمام‌ یا قسمتی‌ از کارگاه‌ را صادر نماید دادستان‌ بلافاصله‌ نسبت‌ به‌ صدور قرار  اقدام‌ و قرار مذکور پس‌ از ابلاغ‌ قابل ‌اجرا است‌ . دستور رفع‌ تعطیل‌ توسط مرجع‌ مزبور در صورتی‌ صادر خواهد شد که‌ بازرس‌ یا کارشناس‌ بهداشت‌حرفه‌ای‌ و یا کارشناسان‌ ذیربط دادگستری‌ رفع‌ نواقص‌ و معایب‌ موجود را تائید نموده‌ باشند.  

 

ماده‌156:

دستورالعملهای‌ مربوط به‌ تاسیسات‌ کارگاه‌ از نظر بهداشت‌ محیط کار مانند غذاخوری‌ - حمام‌ - دستشوئی‌ برابر آئین‌ نامه‌ای‌ خواهد بود که‌ توسط وزارت‌ بهداشت، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ تصویب‌ و به‌ مرحله‌ اجرا در خواهد آمد.

 

ماده‌171:

متخلفان‌ از تکالیف‌ مقرر در این‌ قانون‌، حسب‌ مورد، مطابق‌ مواد آتی‌ با توجه‌ به‌ شرایط و امکانات‌ خاطی‌ و مراتب‌جرم‌ به‌ مجازات‌ حبس‌ با جریمه‌ نقدی‌ و یا هر دو محکوم‌ خواهند شد در صورتیکه‌ تخلف‌ از انجام‌ تکالیف‌ قانونی‌سبب‌ وقوع‌ حادثه‌ای‌ گردد که‌ منجر به‌ عوارضی‌ مانند نقص‌ عضو و یا فوت‌ کارگر شود، دادگاه‌ مکلف‌ است‌ علاوه‌ بر مجازاتهای‌ مندرج‌ در این‌ فصل‌، نسبت‌ به‌ این‌ موارد طبق‌ قانون‌ تعیین‌ تکلیف‌ نماید.

 

ماده‌175:

متخلفان‌ از هر یک‌ از موارد در مواد 78 (قسمت اول 92-82-81-80) برای‌ هر مورد تخلف‌ حسب‌ موردعلاوه‌ بر رفع‌ تخلف‌ با تائیدیه‌ حقوق‌ کارگر تعیین‌ خواهد کرد به‌ ازای‌ هر کارگر به‌ ترتیب‌ ذیل‌ محکوم‌ خواهند کرد.

 

1.  برای‌ تا 10 نفر ، 30 تا 100 برابر حداقل‌ مزد روزانه‌ یک‌ کارگر

2.  برای‌ تا 100 نفر نسبت‌ به‌ مازاد 10 نفر ، 5 تا 10 برابر حداقل‌ مزد روزانه‌ یک‌ کارگر

3.  برای‌ بالاتر از 100نفر نسبت‌ به‌ مازاد100 نفر4تا5  برابر حداقل‌ مزد روزانه‌ یک‌ کارگر

در صورت‌ تکرار تخلف‌ ، متخلفان‌ مذ کور به‌1/1 تا 1/5 برابر حداکثر جرایم‌ نقدی‌ فوق‌ و یا به‌ حبس‌ از 91 روز تا120 روز محکوم‌ خواهند شد.

 

ماده‌176:

متخلفان‌ از هر یک‌ از موارد مذکور در مواد 52 - 61 - 75 - 77 - 79 - 83 - 84 و 91  برای‌ هر مورد تخلف‌ حسب‌ مورد  علاوه‌ بر رفع‌ تخلف‌ با تادیه‌ حقوق‌ کارگر یا هر دو در مهلتی‌ که‌ دادگاه‌ با کسب‌ نظر نماینده‌ وزارت‌ کار و امور اجتماعی‌ تعیین‌ خواهد کرد به‌ ازای‌ هر کارگر به‌ ترتیب‌ ذیل‌ محکوم‌ خواهند شد .

 

1.  برای‌ تا10 نفر ، 200 تا 500 برابر حداقل‌ مزد روزانه‌ یک‌ کارگر

2.  برای‌ تا 100 نفر ، نسبت‌ به‌ مازاد 10 نفر ، 20 تا 50 برابر حداقل‌ مزد روزانه‌ یک‌ کارگر

3.  برای‌ بالاتر از 100 نفر نسبت‌ به‌ مازاد 100 نفر ، 10 تا 20 برابر حداقل‌ مزد روزانه‌ یک‌ کارگر

در صورت‌ تکرار تخلف‌ ، متخلفان‌ مذکور به‌ حبس‌ از 91 تا 180 روز محکوم‌ خواهند شد .

 

ماده‌179:

کار فرمایان‌ یا کسانی‌ که‌ مانع‌ ورود و انجام‌ وظیفه‌ بازرسان‌ کار و ماموران‌ بهداشت‌ کار به‌ کارگاههای‌ مشمول‌ این‌قانون‌ گردند یا از دادن‌ اطلاعات‌ و مدارک‌ لازم‌ به‌ ایشان‌ خودداری‌ کنند در هر مورد با توجه‌ به‌ شرایط و امکانات خاطی به پرداخت  جریمه نقدی از 100 تا 300 برابر حداقل مزد روزانه کارگر پس از قطعیت حکم و در صورت تکرار به حبس از 91 روز تا 120 روز محکوم خواهند شد.

 

ماده‌185:

رسیدگی‌ به‌ جرائم‌ مذکور در مواد 171 تا 184 در صلاحیت‌ دادگاههای‌ کیفری‌ دادگستری‌ است‌ رسیدگی‌ مذکور دردادسرا و دادگاه‌ خارج‌ از نوبت‌ بعمل‌ خواهد آمد.
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1392/11/23

آئین نامه تاسیسات کارگاه از نظر بهداشت

مستندات قانونی

کلیات

فصل اول: تاسیسات بهداشتی کارگاه

فصل دوم: تسهیلات بهداشتی کارگاه


مستندات قانونی

بند 2 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی: وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عبارتند از :

تامین بهداشت عمومی و ارتقاء سطح آن از طریق اجرای برنامه های بهداشتی خصوصاً‌ در زمینه بهداشت محیط ، مبارزه با بیماریها، بهداشت خانواده و مدارس، آموزش بهداشت عمومی ، بهداشت کار و شاغلین با تاکید بر الویت مراقبتهای بهداشتی اولیه، به ویژه بهداشت مادر و کودکان با همکاری و هماهنگی دستگاههای ذیربط.

ماده 85 قانون کار: برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعملهایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی ( جهت تامین حفاظت فنی ) و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیری از بیماریهای حرفه ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار ) تدوین می شود. برای کلیه کارگاهها،‌ کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است.

تبصره 1 ماده 96 قانون کار: وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مسئول برنامه ریزی، کنترل ، ارزشیابی و بازرسی در زمینه بهداشت کار و درمان کارگری بوده و موظف است اقدامات لازم را در این زمینه بعمل آورد.

ماده 156 قانون کار: دستورالعملهای مربوط به تاسیسات کارگاه از نظر بهداشت محیط کار مانند غذاخوری،‌ حمام و دستشوئی برابر آئین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصویب و به مرحله اجرا، در خواهد آمد.

کلیات

ماده 1: کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند.

تبصره 1:‌ کلیه واحدهای یک نفره ( خویش فرما ) نیز مشمول این آئین نامه خواهند بود.

تبصره 2: مجموعه کارگاههایی که در مجاورت یکدیگر و تحت پوشش یک مدیریت واحد قرار دارند مجتمع کارگاهی نامیده می شوند و در این صورت آنچه بعنوان تاسیسات بهداشتی کارگاهی و تاسیسات بهداشت عمومی کارگاه در این آئین نامه آمده است می توانند مناسب با استانداردهای ارائه شده بطور مشترک در محل های واحدی ایجاد گردند.

تبصره 3: از نظر اجرای این دستورالعمل احتیاجات بهداشتی کارگاه بر دو دسته تاسیسات بهداشتی کارگاهی و تسهیلات بهداشتی کارگاهها به شرح ذیل تعریف می گردند:

الف: تاسیسات بهداشتی کارگاه: شامل ساختمان و تاسیسات کارگاهی است که در ارتباط با تامین شرایط بهداشتی محیط کار مطرح می باشند از قبیل: ساختمان کارگاه، سیستم روشنایی ، تهویه،‌ آب ، فاضلاب و زباله

ب: تسهیلات بهداشتی کارگاه شامل کلیه تسهیلات جنبی کارگاه است که برای حفظ سلامت شاغلین و افراد وابسته به آنان در کارگاه موجود و یا دایر میگردد، از قبیل آشپزخانه ، محل غذاخوری ، انبار مواد غذایی، سردخانه، حمام، رختکن، تسهیلات شستشوی البسه کارگران، دستشویی،‌ آبخوری،‌ توالت، اتاق استراحت زنان،‌ مهد کودک و شیرخوارگاه،‌ نمازخانه و تسهیلات مربوط به ارائه خدمات بهداشتی درمانی در کارگاه، تسهیلات مربوط به ایاب و ذهاب کارگران می باشد.

ماده 2: به استناد بند 2 ماده 1 قانون وظایف و تشکیلات وزارت بهداشت ،‌ درمان و آموزش پزشکی و مواد 85 ، 156 و تبصره 1 ماده 96 قانون کار رعایت شرایط و ضوابط مندرج در این دستورالعمل در کلیه کارگاههای کشور و برای کلیه کارفرمایان،‌ کارگران و کارآموزان الزامی است. و کارشناسان بهداشت حرفه ای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ناظر به اجرای صحیح آن می باشند.

تبصره: اظهار نظر در مواردی از قبیل مطلوب، نامطلوب ، مناسب، نامناسب، کافی ، ناکافی و ... بعهده کارشناس بهداشت حرفه ای وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.

 

تاسیسات بهداشتی کارگاه

ماده 3: ساختمان کارگاه باید متناسب با وضع آب و هوای محل ساخته شده باشد.

ماده 4: ارتفاع کارگاه نباید از سه متر کمتر باشد برای هر کارگر در کارگاه باید حداقل سه متر مربع سطح منظور گردد و سطح اشغال شده به وسیله ماشین آلات یا ابزار و اثاثیه مربوط به کار و فاصله آنها از هم و مسیر عبور و مرور وسایل نقلیه جزو سطح مزبور محسوب نمی شود.

ماده 5: دیوارها و سقف کارگاه طوری ساخته شود که از نفوذ عوامل زیان آور از قبیل گرما، رطوبت، سرما، صدا و غیره به داخل کارگاه و بالعکس جلوگیری کند.

ماده 6: کف کارگاه باید هموار، بدون حفره و شکاف بوده و لغزنده نباشد و در صورت لزوم قابل شستشو باشد و دارای شیب مناسب بطرف کفشوی باشد.

ماده 7: دیوارها باید صاف، بدون ترک خوردگی و به رنگ روشن و متناسب باشد.

ماده 8: در کارگاههایی که با مواد شیمیایی و یا مواد غذایی سر و کار دارند و یا طبیعت کار طوری است که باعث آلودگی و روغنی شدن دیوارها می شود، دیوارها باید صاف و قابل شستشو باشند.

ماده 9: در کارگاه باید به تناسب وسعت محل ، نوع کار و شرایط اقلیمی به اندازه کافی درب و پنجره برای ورود نور و هوا موجود باشد.

ماده 10: شیشه درب و پنجره باید بدون شکستگی بوده و همیشه تمیز باشند.

ماده 11: درب و پنجره ها باید مجهز به توری بوده و دربها دارای فنر یا درب بند پنوماتیک باشند.

ماده 12: انباشتن کالا در جلو پنجره ممنوع می باشد.

ماده 13: مساحت پنجره باید متناسب با مساحت کف کارگاه و نوع کار باشد.

ماده 14: در کارگاه بایستی روشنایی کافی ( طبیعی یا مصنوعی ) متناسب با نوع کار و محل تامین شود.

ماده 15: منابع روشنایی مصنوعی باید همواره سالم و تمیز باشند.

ماده 16: هوای کارگاههای بدون آلودگی باید متناسب با فصل و جمعیت شاغل تهویه گردد.

ماده 17: درکارگاههایی که آلودگی ناشی از کار وجود دارد میبایست تهویه به گونه ای صورت گیرد که تراکم آن مطابق با حد تماس شغلی باشد.

ماده 18: وسایل سرمایشی و گرمایشی کارگاه باید دما و رطوبت محیط کار را مطابق باحد مواجهه مجاز تامین نمایند.

ماده 19: کلیه کارگاهها به تناسب کار و تولید خود باید دارای انبار مناسب باشند.


فصل دوم: تسهیلات بهداشتی کارگاه

 مبحث اول - آشپزخانه

 مبحث نهم- توالت

 مبحث دوم- محل غذاخوری

 مبحث دهم- دستشوی

 مبحث سوم- انبار مواد غذایی

 مبحث یازدهم- آب مصارف آشامیدنی و بهداشتی

 مبحث چهارم- یخچال و سردخانه

 مبحث دوازدهم- مواد زائد

 مبحث پنجم - حمام و دوش

 مبحث سیزدهم- نمازخانه

 مبحث ششم- رختکن

 مبحث چهاردهم- اتاق استراحت زنان

 مبحث هفتم- حوله و صابون

 مبحث پانزدهم- شیرخوارگاه و مهد کودک

 مبحث هشتم- شستشوی البسه کار

 مبحث شانزدهم- تاسیسات مربوط به ارائه خدمات بهداشتی درمانی

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1392/11/23
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   1  کل مراجعات:   2831