سایت اصلی دانشگاه |  جمعه 28 دی 1397 English
جستجو:  
شاخص ها واحد گسترش شبکه

شاخصهای مهم واحدگسترش

 

ردیف

عنوان شاخص                                  سال

85

86

87

88

89

90

91

1

 بار مراجعه (کل شهری وروستایی)

2

1.5

2.8

2.5

2.5

2.5

2.6

2

 پوشش شبکه (نسبت خانه های بهداشت موجود فعال به طرح)

%97

97.5 %

97.5 %

91.5 %

93 %

93 %

95.3 %

3

 پوشش شبکه (نسبت تعدادمراکز روستایی موجود فعال به طرح)

87.5 %

87.5 %

87.5 %

87.5 %

87.5 %

94 %

100 %

4

 پوشش شبکه (نسبت تعدادمراکزشهری موجود فعال به طرح) 

96 %

96 %

96 %

100 %

100 %

100 %

100 %

5

 پوشش شبکه (نسبت تعداد پایگاه بهداشتی موجود فعال به طرح)

85 %

85 %

85 %

68 %

72 %

72 %

72 %

6

 پوشش شبکه (کل واحدها)

95.4 %

95.7 %

95.7 %

90 %

91.3 %

91.6 %

94 %

7

محرومیت شهرستان (تعدادواحدهای غیرموجودنسبت به پیش بینی شده)

4.6 %

4.3 %

4.3 %

10 %

8.7 %

8.4 %

6 %

8

شاخص محرومیت شهرستان (تعدادواحدهای واحدهای استیجاری و استقرار موقت نسبت به پیش بینی شده)

26 %

24.3 %

19.8 %

19.7 %

15.8 %

16.1 %

15.3 %

9

کل (مجموعه)خدمات درمانی برنامه پزشک خانواده

627074

652522

678906

681355

477988

405540

420813

10

تعداد رابطین سلامت (مشارکت مردمی)

291

297

382

1164

1805

2413

2504

11

تعداد واحد های نوسازی و راه اندازی شده

5

12

1

4

5

5

11

12

میزان جذب مشارکت مالی خیرین(ریال)

ریال 1,967,000,000

ریال 4,238,300,000

ریال 7,189,300,000

ریال 29,850,000

ریال 1,852,205,200

ریال 10,808,138,000

1004082500

اطلاعات موجود درسال 91

 


تعداد خانه های بهداشت

201

تعداد پزشک

149

تعداد کارشناس

183

تعداد بهورز زن

242


تعداد مراکز بهداشتی درمانی

41

 

 

تعداد کاردان

238

تعداد بهورز مرد

143

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1393/02/21
  پزشک خانواده درسال 1387درشهرستان رشت  


31 مرکز و 198 خانه بهداشت مجری برنامه

کل جمعیت روستایی 277037   نفرتحت برنامه

   

پزشک خانواده درسال 1392درشهرستان رشت وضعیت برنامه

 

63تیم سلامت و 63پزشک خانواده و 48 ماما درگیربرنامه

32 مرکز و 201 خانه بهداشت مجری برنامه

کل جمعیت روستایی 256034نفرتحت برنامه

متوسط جمعیت تحت پوشش هرتیم سلامتی در شهرستان رشت 4064 نفر است .

176053 نفربیمه روستایی


 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1394/06/21
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   1  کل مراجعات:   1424