سایت اصلی دانشگاه |  جمعه 28 دی 1397 English
جستجو:  
معرفی و شرح وظایف واحد گسترش شبکه

 مسئول واحد: خانم دکتر پویا نقش پور

1  برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی

2  برنامه مدیریت منابع فیزیکی

3  برنامه مدیریت منابع انسانی

4  برنامه ساختار شبکه اطلاعات سلامت

5  برنامه رابطان سلامت

6  برنامه خیرین سلامت 
7
  برنامه آموزش بهورزی

 - ایجاد هماهنگی بین فعالیت های مراکز بهداشتی درمانی در تمام سطوح ارائه خدمات محیطی و ستادی با یکدیگر و واحدهای ستادی با معاونت بهداشتی و دانشگاه علوم پزشکی؛

- پیش بینی جدول تشکیلاتی جهت ردیف های مورد نیاز و تامین نیروی انسانی در تمام؛

رده‌ها اعم از قراردادی، رسمی، پیمانی، طرحی و پزشک خانواده؛

- پیش بینی و تامین تجهیزات و وسایل مورد نیاز مراکز و خانه های بهداشت و هماهنگی جهت استفاده بهینه از آنها؛

- مشخص نمودن محدوده جغرافیایی و جمعیتی تحت پوشش مراکز و خانه های بهداشت؛

- تسهیل دسترسی مردم به خدمات بهداشتی در نزدیک ترین مکان به محل سکونت با راه اندازی مراکز شهری، روستائی، خانه های بهداشت و پایگاههای بهداشتی مورد لزوم بر اساس اولویت؛

- ایجاد هماهنگی برون بخشی به منظور جلب مشارکتهای مردمی و غیره؛

- مشخص نمودن تنگناها و نارسائیهای موجود و پیشنهاد راه حل مناسب پس از پایش و ارزیابی با همکاری سایر واحدهای محیطی و ستادی؛

- هماهنگی و همکاری نزدیک و مستمر با مرکز آموزش بهورزی در کلیه مراحل پذیرش بهورز بومی، تربیت،  آموزش و استخدام آنها؛

- تدوین، پیشنهاد و اجرای برنامه های آموزشی و بازآموزی حین خدمت رده های مختلف؛

- نظارت بر تملک محل مطلوب جهت احداث واحدهای بهداشتی و پی گیری محل مناسب جهت واحدهای استیجاری و تعیین اولویت جهت احداث؛

- پیشنهاد جهت تشویق، تنبیه، تغییر عنوان و جابجایی کارکنان؛

- مسؤول اجرای طرح بیمه روستایی شامل:

* برآورد جمعیت تحت پوشش؛

* بررسی و اعلام نیاز مراکز به نیروی پزشک و ماما؛

* استخدام و گزینش نیروها؛

* تعیین محل خدمت؛

* تامین و تجهیز وسایل و امکانات مورد نیاز؛

* آموزش بدو خدمت به پزشکان خانواده؛

* نظارت و پایش اجرای برنامه ها؛

* ایجاد هماهنگی برون بخشی با مسؤولین سازمان بیمه خدمت درمانی در زمینه برنامه های پزشک خانواده؛

* آموزش کلیه بهورزان در زمینه برنامه های پزشک خانواده شامل:

          1- شناسایی جمعیت تحت پوشش و اعلام آمار جمعیتی؛

          2- ثبت نام و تشکیل پرونده.

- برنامه ریزی جهت تشکیل جلسات ماهیانه مسوولین مراکز شهری و روستائی با رئیس مرکز بهداشت و مسؤولین واحدها و تیم نظارت و پی‌گیری مصوبات جلسات؛

- تشکیل ستاد حوادث غیرمترقبه؛

- کنترل و پایش خدمات ارائه شده به مردم از طریق تشکیل تیم های نظارت و پایش و اعزام این تیم ها به صورت منظم و برنامه ریزی شده به کلیه مراکز تحت پوشش و خانه های بهداشت؛

- پی گیری نظرات، مسائل و مشکلات مراکز و خانه های بهداشت در مناطق و واحدهای تحت پوشش؛

- پی گیری و بررسی شکایات رسیده در رابطه با واحدهای بهداشتی در سطح شهرستان و ارجاع به واحدهای مربوطه؛

- جمع آوری و کنترل تعداد 70 زیج حیاتی از خانه های بهداشت و تحویل زیجهای جدید و تجزیه و تحلیل آماری و محاسبه شاخص بهداشتی از مجموع کل اطلاعات موجود در زیجها؛

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/08/08
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   4  کل مراجعات:   3097