چهارشنبه 7 اسفند 1398
EN
تاریخ 1398/05/17         ساعت 08:10:28     گروه خبری اخبار و تازه های بیمارستان دکتر پیروز

و “قلم” بهانه ای شد تا ذهنمان را از قید کلمات بی شمار رها کرده و جسورانه در بیکران دنیای “خبر” خلاصه شویم.روز خبرنگار مبارک