شنبه 17 خرداد 1399
EN
منو
   
     
 
 
اعضای گروه
چاپ

مدیر گروه:
 
دکتر مرضیه جعفری
دکتری داروسازی
دکتری تخصصی داروسازی بالینی 
 
رتبه دانشگاهی: استادیار

شناسه علمی و پژوهشی    CV  

زمینه پژوهشی:

- انجام کارآزمائی های بالینی در بخش های مختلف بیمارستان به ویژه بخش قلب و عروق، داخلی، اعصاب و روان و ICU
- دارودرمانی بیماران در بیماری های داخلی و قلب و عروق
- دارودرمانی بیماران در بخش مراقبتهای ویژه و بیماران Head trauma
- عوارض و خطاهای دارویی (فارماکوویژیلانس)
- الگوی تجویز و مصرف منطقی داروها در بیماریهای داخلی 

تلفن: داخلی 238   33486470-013


E-Mail: marzijafari1985@gmail.com

اعضای گروه:

دکتر حمیدرضا تقوای معصومی
دکتری داروسازی
دکتری تخصصی داروسازی بالینی

رتبه دانشگاهی: استادیار
شناسه علمی و پژوهشی CV
زمینه پژوهشی:

- فارماکوتراپی سرطان، بیماری های عفونی، بیماریهای داخلی و ICU

- ارزیابی فارماکوکینتیک بالینی داروها

- کارآزمایی های بالینی دارویی

- عوارض و خطاهای دارویی (فارماکوویژیلانس)

- الگوی تجویز و مصرف منطقی داروها

- مسمومیت های دارویی

تلفن: داخلی 223  33486470-013
 
E-Mailtaghvahamidreza@yahoo.com 
 

دکتر عاطفه جعفری 

دکتری داروسازی
دکتری تخصصی داروسازی بالینی
 
رتبه دانشگاهی: استادیار
شناسه علمی و پژوهشی  CV 

زمینه پژوهشی:

- الگوی تجویز منطقی و ایمنی مصرف داروها
- تجویز و مصرف منطقی داروها در بیماریهای داخلی
- دارودرمانی بیماران پیوند اعضا
- دارو درمانی بیماریهای کلیوی
- بیماری های القاشده توسط داروها 
- ارزیابی فارماکوکینتیک بالینی داروها
- کارآزمایی های بالینی دارویی تلفن: داخلی 238    33486470-013

 
E-Mail:atf.jafari@gmail.com


  دکتر مریم شاهرخی

دکتری داروسازی
دکتری تخصصی داروسازی بالینی
 رتبه دانشگاهی: استادیار 
 شناسه علمی و پژوهشی CV 

 زمینه پژوهشی:

- فارماکوتراپی بیماری های کودکان

- ارزیابی فارماکوکینتیک بالینی داروها در اطفال

- کارآزمایی های بالینی دارویی در بخش های مختلف بیمارستانی در حوزه اطفال

- عوارض و خطاهای دارویی (فارماکوویژیلانس)

- الگوی تجویز و مصرف منطقی داروها در بیماریهای اطفال

 تلفن: داخلی 224    33486470-013
 
 
 
 
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1399/03/13
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   0  دیروز:   4  کل مراجعات:   4510