جمعه 16 خرداد 1399
EN
منو
 
 
 
دفتر توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

نام و نام خانوادگی:  جناب آقای دکترایمان علیزاده

مرتبه علمی و تخصصاستادیار، دکترا ی آموزش زبان انگلیسی

 

 

سمت : مدیر EDO دانشکده پرستاری مامایی وپیراپزشکی لنگرود

 

 

 

 

نام ونام خانوادگی : آقای حسین حسین زاده

 

مرتبه علمی وتخصص : کارشناس

 

 

سمت : کارشناس  EDO دانشکده پرستاری مامایی وپیراپزشکی لنگرود

 

 

   
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/06/19