چهارشنبه 13 فروردین 1399
EN
منو
   
     
 
 
معرفی
چاپ
 کارکنان واحد سمعی و بصری
 
نام و نام خانوادگی: اسماعیل کیان راد
سمت: مسئول واحد سمعی و بصری
تحصیلات: کارشناسی کامپیوتر
شماره تماس: 58-335555056-013 داخلی : 275
پست الکترونیک: 
 
نام و نام خانوادگی: حسین یوسفی
سمت: کاردان سمعی و بصری
تحصیلات: دیپلم
شماره تماس: 58-335555056-013 داخلی : 275
پست الکترونیک:
نام و نام خانوادگی: ابراهیم سمیعی
سمت: کمک سمعی و بصری
تحصیلات: 
شماره تماس: 58-335555056-013 داخلی : 275
پست الکترونیک: