یکشنبه 30 دی 1397
EN
منو
 
 
 
برنامه کارآموزی رشته مامایی
چاپ
برنامه کارآموزی و کارورزی در عرصه دانشجویان رشته مامایی
نیمسال اول 98-97

برنامه کارآموزی ترم اول کارشناسی پیوسته مامایی
برنامه کارآموزی ترم سوم کارشناسی پیوسته مامایی 
برنامه کارآموزی ترم پنجم کارشناسی پیوسته مامایی
 برنامه کارآموزی ترم هفتم کارشناسی پیوسته مامایی
 
 برنامه کارآموزی ترم اول کارشناسی ناپیوسته مامایی 
برنامه کارآموزی ترم سوم کارشناسی ناپیوسته مامایی
برنامه کارآموزی ترم چهارم کارشناسی ناپیوسته مامایی
 واحد اول واحد دوم واحد سوم واحد چهارم
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/10/24