شنبه 2 شهریور 1398
EN
منو
   
     
 
 
برنامه کارآموزی رشته مامایی
چاپ
برنامه کارآموزی و کارورزی در عرصه دانشجویان رشته مامایی
نیمسال دوم 98-97

برنامه کارآموزی ترم دوم کارشناسی پیوسته مامایی
برنامه کارآموزی ترم چهارم کارشناسی پیوسته مامایی 
برنامه کارآموزی ترم ششم کارشناسی پیوسته مامایی
 برنامه کارآموزی ترم هشتم کارشناسی پیوسته مامایی
 
 برنامه کارآموزی ترم دوم کارشناسی ناپیوسته مامایی 
برنامه کارآموزی ترم سوم کارشناسی ناپیوسته مامایی
برنامه کارآموزی ترم چهارم کارشناسی ناپیوسته مامایی
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/02/22