پنجشنبه 21 آذر 1398
EN
بررسی فراوانی زخم فشاری و عوامل مرتبط با آن در بیماران تحت تهویه ی مکانیکی بستری در بخش های مراقبت ویژه مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان درسال 96-97
استاد راهنما: محمد تقی مقدم نیا؛ استاد مشاور: ایرج آقایی، احسان کاظم نژاد لیلی

مقدمه: براساس پانل ملی مشاوره ای زخم فشاری (NPUAP) زخم فشاری یک آسیب بافتی لوکالیزه و یکی از عمده­ ترین جنبه ­های مراقبت پرستاری نگهداری تمامیت پوستی در بیماران می­باشد. پیشگیری و درمان زخم فشاری یکی از نگرانی­ های پرستاران در طول سالیان دراز و از وظایف مهم پرستاران بوده و شناسایی افراد در معرض خطر موضوعی اساسی در پیشگیری از زخم فشاری می­باشد.

هدف: هدف از این مطالعه تعیین فراوانی زخم فشاری و عوامل مرتبط با آن در بیماران تحت تهویه­ ی مکانیکی بستری در بخش­های مراقبت ویژه می­ باشد.

روش­ها: این مطالعه­ ی تحلیلی مقطعی آینده ­نگر با کد اخلاق IR.GUMS.REC.1396.111 در سال 97-1396 (در طی 8 ماه) بر روی 133 بیمار واجد شرایط انجام گرفت. آزمودنی­ ها به روش در دسترس وارد پژوهش شدند و به منظور جمع آوری اطلاعات از چک لیست از پیش تهیه شده، ابزار برادن، شاخص کمای گلاسکو و شاخص بیماری­های چارلسون بهره استفاده شد و بیماران روزانه از نظر بروز زخم فشاری مورد بررسی قرار گرفتند. در نهایت داده­ های حاصله وارد نرم افزار SPSS Ver 20 شده و با استفاده از آماره ­های توصیفی (میانگین، فراوانی، درصد) و آزمون­های آماری (کا اسکویر، تست دقیق فیشر، تارون وایر، رگرسیون لجستیک و کاکس رگرسیون) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

نتایج: از تیر ماه تا بهمن ماه سال 1396، تعداد 2581 بیمار در بخش­های مراقبت ویژه پذیرش شدند که از این میان اطلاعات مربوط به 133 بیمار واجد شرایط شرکت در مطالعه جمع­آوری گردید. نتایج نشان داد که میزان بروز زخم فشاری در بین بیماران بستری در بخش­های مراقبت ویژه 4/41 درصد (55 نفر) بود. در بررسی متغیرها در مدل کاکس رگرسیون نتایج نشان داد که از میان متغیرهای مورد بررسی، سن، MAP، Peep در دستگاه تهویه مکانیکی و مدت زمان اقامت در بخش مراقبت­های ویژه می­تواند در پیش­گویی­ کنندگی بروز زخم فشاری نقش داشته باشد.

نتیجه­ گیری: توجه به تغییرات (بالا یا پایین) شاخص­ های همودینامیک به ویژهMAP، تعیین مناسب­ترین میزان Peep در دستگاه تهویه مکانیکی و توجه ویژه به سالمندان به عنوان گرو ه­های آسیب­ پذیر می­ تواند تاثیر بسزایی در کاهش بروز زخم فشاری داشته باشد.

واژگان کلیدی: بیماران بستری، بخش مراقبت ویژه، دستگاه­ های تهویه تنفس مکانیکی، زخم ناشی از فشار