یکشنبه 18 خرداد 1399
EN
منو
   
     
 
 
فعالیت های دفتر توسعه ( EDO)
چاپ

 


 گروه برنامه ریزی درسی
( Curriculum Planning )

 هدف :

بررسی کوریکولوم های آموزشی جهت ارتقاء کیفیت برنامه های درسی گروه های آموزشی

 

وظایف :

1.     هدایت و حمایت علمی و فنی در تدوین برنامه های آموزشی گروه های مختلف آموزشی

2.     پایش دوره ای برنامه های آموزشی ( نظری ، عملی ، بالینی ) تدوین شده در رشته ها و مقاطع مختلف تحصیلی

3.     بررسی و ارزشیابی کوریکولوم های آموزشی ارسالی از سوی شورای عالی برنامه ریزی درسی و ارائه پیشنهادات لازم به وزارت متبوع

4.     بررسی و تدوین فرآیندهای آموزشی ، آیین نامه های آموزشی ، طرح ها ، برنامه ها و فعالیتهای آموزشی گروه های مختلف آموزشی

5.     مشارکت در تدوین برنامه های آموزشی برای راه اندازی رشته ها و مقاطع جدید تحصیلی در دانشکده

6.     ارائه مشاور در زمینه روش های نوین یاددهی یادگیری و برنامه های آموزش

  

 شاخه پرستاری :
مسئول گروه: خانم دکتر جوادی
اعضاء: خانم ها دکتر عسگری، دکتر یعقوبی، دکتر جعفر آقایی 
 
    شاخه مامایی :
مسئول گروه: خانم دکتر رضا سلطانی
اعضاء: خانم ها نیکنامی، سیده نوری، رهنوردی، رضایی 

 گروه ارزشیابی آموزشی
( Educational Evaluation )

  هدف :

ارزشیابی کمی و کیفی کلیه فرآیندهای آموزشی جاری دانشکده و عوامل موثر بر آن جهت ارتقاء کیفیت آموزش

 

وظایف :

1.     انجام ارزشیابی درونی گروه های آموزشی

2.     طراحی و اجرا روش های مناسب ارزشیابی آموزشی ( نظری ، بالینی ، عملی )

3.     طراحی و اجرا برنامه جامع ارزشیابی استید ( خودسنجی ، ارزشیابی از سوی همکار ، مدیر گروه ، معاون آموزشی و دانشجویان ) و ارزشیابی مدیران از سوی اعضاء هیئت علمی

4.     ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان و بررسی علل موفقیت و افت آنها

5.     پایش دوره ای کلیه فرآیندهای ارزشیابی دانشکده

6.     بررسی چالش های موجود در ارزشیابی دانشکده

 
شاخه پرستاری :
مسئول گروه: آقای یگانه 
اعضاء: خانم ها دکتر عسگری 
 
    شاخه مامایی :
مسئول گروه: خانم دکتر رضا سلطانی
اعضاء: خانم ها رضایی، رهنوردی

  

   

 گروه پژوهش در آموزش
( Research in Education )

  هدف :

    سیاست گزاری، سازماندهی، ارتقاء، هدایت و نظارت طرحهای مرتبط با آموزش پرستاری و مامایی و ترویج فرهنگ پژوهش 

 اھداف واحد پژوھش در آموزش

1.      ایجاد تحول در برنامه ھای آموزشی دانشکده

2.     ھدایت و انجام پژوھش در آموزش جھت بستر سازی تصمیم گیری ھای آموزشی و ارتقاء کیفیت سطح آموزشی

3.   تلاش در جھت تقویت کمی و کیفی پژوھش ھای آموزشی

4.     تلاش در جھت توسعه فرھنگ پژوھش در آموزش

5.      تلاش در جھت افزایش سھم اعتبارات طرح ھای پژوھش در آموزش

6.      ھدفمند کردن طرح ھای تحقیقاتی پژوھش در آموزش

7.       ارائه مشاوره به مجریان طرح ھای پژوھش در آموزش

8.    تلاش در جھت کاربرد نتایج تحقیقات پژوھش در آموزش

9.      ھدایت و ھمکاری با پایان نامه ھای مرتبط با آموزش پرستاری

10.   ارایه نظرات در خصوص طرح ھای پژوھشی در زمینه آموزش

فعالیتهای کمیته پژوهش در آموزش:

1.    نیازسنجی در خصوص مسائل مرتبط با آموزش پرستاری و مامایی

2.     تعیین اولویتهای پژوهش در آموزش در جهت ارتقاء کیفی سطح آموزش پرستاری و مامایی

3.    بررسی روند انجام پژوهش های کاربردی در زمینه مسائل نوین آموزش  پرستاری و مامایی

4.  پژوهش در فرایند یاددهی- یادگیری در نظام آموزش پرستاری و مامایی

5.      جذب اعضای علاقه مند به تحقیقات کیفی و کمی مرتبط با آموزش پرستاری و مامایی

6.    انتشار و تألیف و ترجمه در زمینه آموزش پرستاری و مامایی

7.  ارائه خدمات مشاوره ای به اساتید

مسئول گروه: خانم دکتر پورعلیزاده
اعضاء: خانم ها دکتر زهرا طاهری ودکتر مریم خوشبخت


 گروه توانمندسازی و آموزش اساتید
( Teacher Training )

   هدف :

 ارتقاء توانمندی و کارایی اعضاء هیئت علمی به منظور پاسخگویی به نیازهای جامعه و سیستمهای بهداشتی درمانی

 

وظایف :

1.     ارزیابی نیازهای آموزشی اعضاء هیئت علمی

2.     تدارک برنامه های مختلف آموزشی ( ژورنال کلاب ، کارگاه آموزشی ، کنفرانس علمی و ... )

3.     همکاری تنگاتنگ با دفتر آموزش مداوم دانشگاه

4.     تهیه و انتشار مطالب در زمینه فرآیندهای یاددهی یادگیری ( روش های نوین تدریس و ارزشیابی و .... )

  

مسئول گروه: خانم دکتر عسگری
اعضاء: خانم ها دکتر جوادی، دکتر طاهری، دکتر پورعلیزاده

 

گروه استعدادهای درخشان و المپیاد علمی دانشجویی
( Talented Students )

  هدف :

شناسایی و حمایت دانشجویان مستعد و استعداد درخشان جهت حضور در عرصه های رقابتی منطقه ای ، استانی وکشوری

 

وظایف :
الف).استعداد درخشان:

1.     شناسایی استعدادهای درخشان

2.     هدایت صحیح استعدادها به سمت نیازها و اولویت های آموزشی وپژوهشی

3.     معرفی دانشجویان استعداد درخشان به دانشگاه

 

ب).المپیاد علمی:
1.شناسایی دانشجویان واجد شرایط وعلاقه مند جهت شرکت در المپیاد علمی دانشجویی
2.ارائه اطلاعات لازم به دانشجویان در زمینه حیطه های مختلف المپیادهای علمی دانشجویان
3.معرفی دانشجویان به دانشگاه
4.هماهنگ سازی دانشجویان با برنامه های آموزشی دانشگاه
 
مسئول گروه: خانم مهشید میرزایی
اعضاء: خانم ها یزدانی
اسامی دانشجویان استعداد درخشان در نیمسال دوم 96-95 

  

  

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/08/28
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   0  دیروز:   1  کل مراجعات:   1453