سه شنبه 19 فروردین 1399
EN
منو
   
     
 
 
کارشناس دفتر توسعه
چاپ

کارشناس دفتر توسعه آموزش علوم پزشکی(EDO)
 
نام کامل سامره چکوسریان
 مدرک تحصیلى کارشناسی مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی،کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی
سمت کارشناس دفتر توسعه آموزش
پست الکترونیک M_chakousarian@yahoo.com
شرح وظایف
1.هماهنگی دربرگزاری وشرکت در جلسات ماهیانه دفترتوسعه آموزش
2.مشارکت درهماهنگی با دانشجویان وگروههای آموزشی درزمینه انجام ارزشیابی درونی گروههای آموزشی
 3.برنامه ریزی وهماهنگی بامدیران گروههاواساتید وامورکلاسها برای برگزاری کارگاههای آموزشی دانشجویان مقاطع کارشناسی وکارشناسی ارشد.
4.بروزرسانی سایت دفترتوسعه از طریق بارگذاری عناوین کارگاههاوآیین نامه های تدوین شده و برنامه عملیاتی دفتر توسعه درسایت دانشکده.
5.اطلاع رسانی به دانشجویان جهت ثبت نام اینترنتی وشرکت در کارگاههای آموزشی طبق کوریکلوم جدید.
6.پیگیری تکمیل طرح  درسهای گروههای آموزشی  بارگذاری دروب سایت.
7.مشارکت درجمع آوری داده های مربوط به فعالیت های تحقیقاتی دفترتوسعه.
8.اطلاع رسانی وارائه فیدبک درخصوص  نتایج تحلیل آزمونها به اساتید گروههای آموزشی.
9.انجام ارزشیابی کمی وکیفی کارگاههای برگزارشده توسط دفترتوسعه زیرنظرمدیردفترتوسعه.
10.مشارکت درتهیه پمفلت های آموزشی به مدیر دفتر توسعه.
11.مشارکت دربرگزاری کارگاههای توانمندسازی اساتیدعضوهیات علمی.
12.مشارکت درتدوین پیش نویس نامه های دفترتوسعه.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/07/16
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   1  کل مراجعات:   868