یکشنبه 17 فروردین 1399
EN
منو
   
     
 
 
معرفی گروه
چاپ

مدیر گروه

دکتر پروانه رضا سلطانی

دکتری تخصصی بهداشت باروری، استادیار، عضو هیات علمی

                                                          rezasoltani@gums.ac.ir 
 rezasoltani49@gmail.com
شرح وظایف مدیر گروه مامایی
-تنظیم برنامه های آموزشی هر نیمسال
هماهنگی با سایر دانشکده ها یا بخش ها جهت ارائه دروس مورد نیاز دانشکده در هر نیمسال-

 کنترل برنامه های آموزشی گروه از لحاظ توزیع و تعدیل مناسب واحدها-

تهیه لیست واحدهای نهایی اساتید و ارائه به معاونت آموزشی- 

هماهنگی جهت پیشگیری از تداخل برنامه های آموزش بالینی در بیمارستانها یا دیگر گروه های دانشکده و سایر دانشکده ها- 

مشاوره دانشجویان در برنامه حذف و اضافه و حذف نهایی- 

مشارکت در جلسات با نمایندگان دانشجویان- 

همکاری و مشارکت در گروه های کاری متشکل از آموزش و درمان- 

هماهنگی برنامه ثبت نام و ثبت نام دانشجویان میهمان و انتقالی- 

همکاری و مشارکت در برگزاری کارگاه آشنایی با دانشگاه جهت دانشجویان جدیدالورود- 

بازنگری آرایش دروس بر اساس تغییر سرفصل های و بخش نامه ها- 

بررسی و اظهار نظر در مورد متقاضیان مهمانی و انتقالی و شرکت در جلسات مربوطه- 

مشارکت در جهت شرکت دانشجویان در کارگاه های مختلف- 

-هماهنگی و برگزاری جلسات شورای آموزشی
-گزارش حق التدریس اساتید مدعو
-کنترل فرمهای ترفیع سالیانه و شرکت در جلسات مربوطه
-رسیدگی به شکایات و مشکلات آموزشی دانشجویان و اساتید و تلاش در جهت حل آنها
-شرکت فعال در جلسات مختلف
-بازدید از مراکز بالینی و بررسی مسائل و مشکلات بالینی
-تشکیل جلسات با اعضای هیئت علمی به منظور استفاده از نظرات و پیشنهادات آنها در برنامه ریزی و اجرای برنامه ها
- هماهنگی و پیگیری بازنگری و اصلاح فرم های ارزشیابی بالینی، طرح درس ها و چک لیست های بالینی
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/07/02

اعضای گروه

دکتر صدیقه پاک سرشت

دکتری تخصصی بهداشت باروری، استاد، عضو هیات علمی

pakseresht@gums.ac.ir

paksersht@yahoo.com 
صفحه شخصی
 

مریم نیکنامی

کارشناسی ارشد مامایی، مربی، عضو هیات علمی

ریاست کتابخانه
شناسه CV
صفحه شخصی
 
 

دکتر فاطمه جعفرزاده کنارسری

دکتری تخصصی بهداشت باروری، استادیار، عضو هیات علمی
jafarzadehgums.ac.ir
f.kenarsari2013@gmail.com 

شناسهCV

صفحه شخصی
 
 

دکتر پروانه رضا سلطانی

دکتری تخصصی بهداشت باروری، استادیار، عضو هیات علمی
rezasoltani@gums.ac.ir

rezasoltani49@gmail.com 

شناسهCV

صفحه شخصی
 
 

دکتر زهرا بستانی حالصی

دکتری تخصصی بهداشت باروری، استادیار، عضو هیات علمی
z_bostani@gums.ac.ir

z_bostani@yahoo.com 

شناسهCV

صفحه شخصی
 
 

طاهره سیدنوری

کارشناسی ارشد مامایی، مربی، عضو غیرهیات علمی

شناسهCV

صفحه شخصی
 
 

صدیقه رضایی

کارشناسی ارشد مامایی، مربی، عضو هیات علمی بالینی
دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت باروری 

sedigherezaie65@yahoo.com

شناسهCV

صفحه شخصی
 
 

مونا رهنوردی

کارشناسی ارشد مامایی، مربی، عضو هیات علمی بالینی
دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت باروری 

شناسهCV

صفحه شخصی
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/06/25