چهارشنبه 13 فروردین 1399
EN
منو
   
     
 
 
دبیرخانه
چاپ
 
 معرفی همکاران واحد دبیرخانه
 
نام و نام خانوادگی: پروین نوشاد
سمت: مسئول دفتر
مدرک تحصیلی: دیپلم 
 
 نام و نام خانوادگی: طاهره اصغری
سمت: مسئول دفتر
مدرک تحصیلی: کارشناسی
 
 نام و نام خانوادگی: مریم اکبری
سمت: متصدی امور دفتری
مدرک تحصیلی: دیپلم 
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/02/11
  شرح وظایف : دبیرخانه

1- عملیات ثبت و توزیع مکاتبات و مراسلات اداری و نظارت بر حسن جریان گردش نامه های وارده و صادره در داخل و خارج از دانشکده را دبیرخانه تقبل می نماید.

2- دریافت مکاتبات واحدهای دانشکده و ارسال به رئیس دانشکده و واحدها و جوابگویی به ارباب رجوع و پاسخگویی به مسئولین مرکز و مدیران در خصوص سوابق نامه ها

3- ارجاع نامه ها و تهیه پاسخ و دریافت پاسخ نامه های واصله از واحدها

4- تفکیک نامه های قسمتها و واحدها و ارسال و توزیع نامه ها به اشخاص و واحدهای مختلف داخل و خارج از دانشکده و رسید مکاتبات ارسالی از طریق نامه رسان دانشکده

5- استفاده از نرم افزارهای پردازش متن دریافت و ارسال نامه های الکترونیکی دورنگار و ....

6- ثبت و ارجاع به موقع نامه ها با تمام ضمائم بدون کمی و کاستی

7- تهیه گزارشات مورد نیاز سرپرست حسب مورد

8- در مواقع قطع اتوماسیون اداری نامه ها به صورت دستی توسط نامه رسان از طریق واحد نقلیه دانشکده ارسال می گردد.

9- تقسیم نامه ها بین همکاران تایپ و جمع آوری نامه های تایپی و ارجاع بموقع جهت پاراف نامه ها توسط صاحبان اصلی نامه ها

10- نظارت و ارجاع و ارسال سوابق و نامه ها پس از ثبت و اسکن در سیستم اتوماسیون اداری به بایگانی جهت حفظ سوابق

11- انجام سایر اموریکه در حدود وظایف از طرف مافوق ارسال می گردد.

12- رعایت اجرای قوانین و بخشنامه های ارسالی از وزارتخانه و دانشگاه مرکزی

13- تهیه گزارش مورد نیاز برای مقام مافوق

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/02/11