دوشنبه 1 بهمن 1397
EN
منو
 
 
 
آیین نامه ها

آیین نامه های دفتر توسعه آموزش ( EDO )

دستورالعمل اجرایی جشنواره شهید مطهری

 

جدول امتیازدهی فرآیند آموزشی

 

فرمت ارسال فرآیند آموزشی

 

آیین نامه جشنواره آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی

 

آیین نامه شرح وظایف EDC دانشگاهها و دفاترEDO

 

راهنمای مسیر ارائه فرآیند آموزشی جهت بررسی و ارائه به جشنواره شهید مطهری

 

آیین نامه استانداردهای اعتباربخشی مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاهها

 

آیین نامه ارتقاء اعضاء هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی علوم پزشکی

 

آیین نامه تشکیل کمیته های مشورتی دانشجویی

 

آیین‌نامه احراز استعدادهای برتر و نخبگی

 

آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

 

آیین نامه تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان وزارت بهداشت

 

آیین نامه شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

 

آیین نامه چگونگی تحصیل همزمان در دو رشته تحصیلی

 

آیین نامه انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه

 

آیین نامه انتخاب پژوهشگر برتر

 

آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل استعدادهای درخشان، نخبگان و استعدادهای برتر در دوره های تخصصی

 

درباره آیین نامه ها و تسهیلات ویژه استعدادهای درخشان

 

نگاهی به آموزش علوم پزشکی در ایران

 
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/07/17