پنجشنبه 10 فروردین 1396
EN
منو
 
 
 
برترین ها
چاپ

رشته پرستاری ورودی مهر 92

نفرات برتر نیمسال دوم 95-94 براساس معدل کل

ردیف

اسامی

شماره دانشجوئی

معدل کل

1-        

منصوری – فاطمه

921151027

03/18

2-        

کریمی – زهرا

921151021

35/17

3-        

دولتشاهی -سولماز

921151005

15/17

رشته پرستاری ورودی مهر 93

نفرات برتر نیمسال دوم 95-94 براساس معدل کل

ردیف

اسامی

شماره دانشجوئی

معدل کل

1-        

ابیضی اشیانی – سعیده

931151001

24/18

2-        

نعمت زاد خمسی – پویا

931151022

13/18

3-        

باحور - سمیه

931151005

79/17

رشته پرستاری ورودی مهر 94

نفرات برتر نیمسال دوم 95-94 براساس معدل کل

ردیف

اسامی

شماره دانشجوئی

معدل کل

1-        

آبادگر ، مرضیه

941151001

15/18

2-        

ابراهیمی ، پریسا

9411151003

83/17

3-        

صادقی ، فاطمه

941151017

20/17

رشته مامایی ورودی بهمن 94

نفرات برتر نیمسال دوم 95-94 براساس معدل کل

ردیف

اسامی

شماره دانشجوئی

معدل کل

1-        

رضایی ، مائده

942157010

87/17

2-        

حسینی ، زهره

942157006

17/17

3-        

کاوکار ، سارا

942157015

58/16

رشته مامایی ورودی بهمن 93

نفرات برتر نیمسال دوم 95-94 براساس معدل کل

ردیف

اسامی

شماره دانشجوئی

معدل کل

1-        

عزیزی – نازیلا

932157012

46/17

2-        

موسی زاده - محدثه

932157021

28/17

3-        

پیچی -فاطمه

932157006

08/17

رشته مامائی ورودی بهمن 92

نفرات برتر نیمسال دوم 95-94 براساس معدل کل

ردیف

اسامی

شماره دانشجوئی

معدل کل

1-        

هنرمندی – مائده

922157025

54/18

2-        

قراگوزلو – مهشید

922157017

38/18

3-        

اسمعیلی - زهرا

922157003

74/17

رشته مامائی ورودی بهمن 91

نفرات برتر نیمسال دوم 95-94 براساس معدل کل

ردیف

اسامی

شماره دانشجوئی

معدل کل

1-        

طاهری – فاطمه

912157026

11/18

2-        

رشنو – نیره

912157014

82/17

3-        

مهدوی - نگین

912157033

79/17

رشته اتاق عمل پیوسته ورودی مهر 94

نفرات برتر نیمسال دوم 95-94 براساس معدل کل

ردیف

اسامی

شماره دانشجوئی

معدل کل

1-        

موسوی ، سیده هانیه

9411505023

19/19

2-        

یوسف صفت ، آیدا

9411505026

52/18

3-        

حق شناس ، محدثه

9411505008

18/18

رشته اتاق عمل پیوسته ورودی مهر 93

نفرات برتر نیمسال دوم 95-94 براساس معدل کل

ردیف

اسامی

شماره دانشجوئی

معدل کل

1-        

ناصری – عرفان

9311505504

94/18

2-        

قانع - نسترن

9311505021

66/18

3-        

پودات - گیتا

9311505007

19/18

رشته اتاق عمل پیوسته ورودی مهر 92

نفرات برتر نیمسال دوم 95-94 براساس معدل کل

ردیف

اسامی

شماره دانشجوئی

معدل کل

1-        

اخوان ضیابری – مایده

9211505001

28/18

2-        

عباسی – سعیده

9211505019

16/18

3-        

خشک جهان - جواد

9211505009

11/18

رشته اتاق عمل نا پیوسته ورودی بهمن 94

نفرات برتر نیمسال دوم 95-94 براساس معدل کل

ردیف

اسامی

شماره دانشجوئی

معدل کل

1-        

عاشوری – ساره

9421506012

75/18

2-        

محسنی – نسیم

9421506015

55/18

3-        

عموپشت -زبیده

9421506013

53/18

رشته اتاق عمل نا پیوسته ورودی بهمن 93

نفرات برتر نیمسال دوم 95-94 براساس معدل کل

ردیف

اسامی

شماره دانشجوئی

معدل کل

4-        

رسولی – سامره

9321506007

81/18

5-        

عباسی - خدیجه

9321506008

29/18

6-        

فیروز – پونه

932156011

06/18

رشته علوم آزمایشگاهی پیوسته ورودی مهر 92

نفرات برتر نیمسال دوم 95-94 براساس معدل کل

ردیف

اسامی

شماره دانشجوئی

معدل کل

1-        

حبیبی – محمدرضا

921156011

66/18

2-        

بابازاده – زهرا

921156004

65/18

3-        

خاقانی - فایزه

921156014

79/17

رشته علوم آزمایشگاهی پیوسته ورودی مهر 93

نفرات برتر نیمسال دوم 95-94 براساس معدل کل

ردیف

اسامی

شماره دانشجوئی

معدل کل

1-        

نوری – رقیه

931156029

09/18

2-        

حسنی – سیده سارا

931156504

85/17

3-        

خلج – مینا

931156010

73/17

رشته علوم آزمایشگاهی پیوسته ورودی مهر 94

نفرات برتر نیمسال دوم 95-94 براساس معدل کل

ردیف

اسامی

شماره دانشجوئی

معدل کل

1-        

رمضانپور ، ناهید

941156012

82/18

2-        

میرزازاده ، سارا

941156025

75/18

3-        

رجبی ،آرمان

941156008

65/18

رشته علوم آزمایشگاهی ناپیوسته ورودی بهمن 93

نفرات برتر نیمسال دوم 95-94 براساس معدل کل

ردیف

اسامی

شماره دانشجوئی

معدل کل

1-        

مهربان – زهرا

9321502013

29/18

2-        

زینل - محمد

9321502006

58/17

3-        

صبوری – بهارک

9321502008

55/17

رشته علوم آزمایشگاهی ناپیوسته ورودی بهمن 94

نفرات برتر نیمسال دوم 95-94 براساس معدل کل

ردیف

اسامی

شماره دانشجوئی

معدل کل

1-        

زینلی- محبت

9411505008

46/18

2-        

خانجان زاده -صغری

9411502006

74/17

3-        

طاهر زاده -  سیده زهرا

9411502011

93/16

رشته هوشبری پیوسته  ورودی بهمن 91

نفرات برتر نیمسال دوم 95-94 براساس معدل کل

ردیف

اسامی

شماره دانشجوئی

معدل کل

1-        

آقالری- مهیار

9121503003

59/18

2-        

آقاجان پور-فخرالدین

9121503002

58/18

3-        

مودتی-مجتبی

9121503028

28/18

 رشته هوشبری پیوسته  ورودی بهمن 92

نفرات برتر نیمسال دوم 95-94 براساس معدل کل

ردیف

اسامی

شماره دانشجوئی

معدل کل

1-        

فخار زاده- نگار

9221503021

82/18

2-        

محمدی دیگه سرا-زینب

9221503501

45/18

3-        

زبردست-سیده هاله

9221503014

39/18

رشته هوشبری پیوسته  ورودی بهمن 93

نفرات برتر نیمسال دوم 95-94 براساس معدل کل

ردیف

اسامی

شماره دانشجوئی

معدل کل

1-        

شفاعی-فاطمه

9321503015

17/19

2-        

نوروزی قلعه سرائی-حدیث

9321503028

49/18

3-        

کفاش-زهرا

9321503024

35/18

رشته هوشبری پیوسته  ورودی بهمن 94

نفرات برتر نیمسال دوم 95-94 براساس معدل کل

ردیف

اسامی

شماره دانشجوئی

معدل کل

1-        

باقرنژاد- فاطمه

9421503003

51/19

2-        

ذکی بخش-مریم

9421503010

50/18

3-        

مهدی زاده- مینو

9421503022

36/18

رشته هوشبری ناپیوسته  ورودی مهر 93

نفرات برتر نیمسال دوم 95-94 براساس معدل کل

ردیف

اسامی

شماره دانشجوئی

معدل کل

1-        

محسنی- طیبه

9311504014

21/19

2-        

هدایتی-مریم

9311504017

61/18

3-        

غلاملوفرد- فاطمه

9311504010

32/18

رشته هوشبری ناپیوسته  ورودی مهر 94

نفرات برتر نیمسال دوم 95-94 براساس معدل کل

ردیف

اسامی

شماره دانشجوئی

معدل کل

1-        

فکوری-سارا

9411504015

80/17

2-        

خلش کجی-ابوطالب

9411504004

68/17

3-        

رضایی-مریم

9411504006

54/17

رشته رادیولوژی ناپیوسته  ورودی مهر 94

نفرات برتر نیمسال دوم 95-94 براساس معدل کل

ردیف

اسامی

شماره دانشجوئی

معدل کل

1-        

طالب نیا-مرضیه

9411501005

67/17

2-        

محمدیان –اعظم

9411501011

42/17

3-        

عبدالهی-سیمین

9411501006

38/17

رشته رادیولوژی پیوسته  ورودی بهمن 94

نفرات برتر نیمسال دوم 95-94 براساس معدل کل

ردیف

اسامی

شماره دانشجوئی

معدل کل

1-        

سرفراز-شیدا

942155013

48/19

2-        

میرحسین پور- محدثه

942155021

14/19

3-        

شریفی-شیدا

942155016

82/18

رشته رادیولوژی پیوسته  ورودی بهمن 93

نفرات برتر نیمسال دوم 95-94 براساس معدل کل

ردیف

اسامی

شماره دانشجوئی

معدل کل

1-        

درخشان-سمیرا

932155009

03/19

2-        

ذکریایی- نازنین

932155012

97/18

3-        

صادقی-آرزو

932155015

51/18

رشته رادیولوژی پیوسته  ورودی بهمن 92

نفرات برتر نیمسال دوم 95-94 براساس معدل کل

ردیف

اسامی

شماره دانشجوئی

معدل کل

1-        

آقاجانی-الهام

922155003

71/18

2-        

نجف زاده-مختار

922155033

42/18

3-        

صحرانورد-مژده

922155017

36/18

رشته رادیولوژی پیوسته ورودی بهمن 91

نفرات برتر نیمسال دوم 95-94 براساس معدل کل

ردیف

اسامی

شماره دانشجوئی

معدل کل

1-        

محبیان-مرتضی

912155026

30/19

2-        

کشاورزی-پریسا

912155024

80/18

3-        

اقدامی-زهرا

912155003

67/18

نفرات برتر نیمسال دوم 95-94 (فارغ التحصیلان)

رشته پرستاری ورودی مهر 91

ردیف

اسامی

شماره دانشجوئی

معدل کل

1-        

خانی-لیلا

911151015

65/17

2-        

یوسفیان-نجمه

911151044

41/17

3-        

معصومی-مریم

911151038

40/17

نفرات برتر نیمسال دوم 95-94 (فارغ التحصیلان)

رشته مامایی ورودی بهمن 90

ردیف

اسامی

شماره دانشجوئی

معدل کل

1-        

یزدیان-هانیه

892157501

91/17

2-        

زریان-صدیقه

902157018

54/17

3-        

امیری-سیده حاتمه

902157004

39/17

نفرات برتر نیمسال دوم 95-94 (فارغ التحصیلان)

رشته اتاق عمل پیوسته ورودی مهر91

ردیف

اسامی

شماره دانشجوئی

معدل کل

1-        

میریگانه-سیده رضوانه

9111505031

62/18

2-        

سعادت پور-فریبا

9111505017

73/17

3-        

محمدی-شقایق

9111505028

69/17

ظل طاعت- هنگامه

9111505022

69/17

نفرات برتر نیمسال دوم 95-94 (فارغ التحصیلان)

رشته علوم آزمایشگاهی ورودی مهر91

ردیف

اسامی

شماره دانشجوئی

معدل کل

1-        

جعفر پور-رقیه

911156009

05/18

2-        

رمضانپور-معصومه

911156018

01/18

3-        

قاسمیه-فاطمه

911156025

78/17

نفرات برتر نیمسال دوم 95-94 (فارغ التحصیلان)

رشته رادیولوژی ناپیوسته ورودی مهر93

ردیف

اسامی

شماره دانشجوئی

معدل کل

1-        

دانش مبرهن-صفیه

9311501009

45/18

2-        

بهرامی-مریم

9311501001

23/18

3-        

خسروی-مرضیه

9311501008

83/17

 

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/11/20
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   1  کل مراجعات:   3763