شنبه 1 اردیبهشت 1397
EN
منو
 
 
 
برترین ها
چاپ

دانشجویان برتر نیمسال اول 96-95

رشته پرستاری ورودی مهر 95

نفرات اول تا سوم بر اساس معدل کل

ردیف

اسامی

شماره دانشجوئی

معدل کل

1-       

محبی بیجارپس- راضیه

951151024

01/18

2-       

بهزاد پرشکوهی- فاطمه

951151008

75/17

3-       

بابایی سیاه خلکی-لیلا

951151005

66/17

رشته پرستاری ورودی مهر 94

نفرات اول تا سوم بر اساس معدل کل

ردیف

اسامی

شماره دانشجوئی

معدل کل

4-       

آبادگر-مرضیه

941151001

22/18

5-       

ابراهیمی-پریسا

941151003

73/17

6-       

کاشفی-بهنوش

941151023

46/17

رشته پرستاری ورودی مهر 93

نفرات اول تا سوم بر اساس معدل کل

ردیف

اسامی

شماره دانشجوئی

معدل کل

1-       

ابیضی-سعیده

931151001

19/18

2-       

نعمت زاد-پویا

931151022

15/18

3-       

نژادحسن- زهرا

931151020

67/17

رشته پرستاری ورودی مهر 92

نفرات اول تا سوم بر اساس معدل کل

ردیف

اسامی

شماره دانشجوئی

معدل کل

1-       

منصوری-فاطمه

921151027

03/18

2-       

کریمی- زهرا

921151021

40/17

3-       

دولتشاهی-سولماز

921151005

22/17

رشته مامایی ورودی بهمن 94

نفرات اول تا سوم بر اساس معدل کل

ردیف

اسامی

شماره دانشجوئی

معدل کل

1-       

رضایی-مائده

942157010

36/18

2-       

رفعت-نسترن

942157011

32/17

3-       

کلوانی- نگین

942157016

27/17

 

رشته مامائی ورودی بهمن 93

نفرات اول تا سوم بر اساس معدل کل

ردیف

اسامی

شماره دانشجوئی

معدل کل

1-       

عزیزی-نازیلا

932157012

63/17

2-       

پیچی-فاطمه

932157006

5/17

3-       

موسی زاده-محدثه

932157021

39/17

رشته مامائی ورودی بهمن 92

نفرات اول تا سوم بر اساس معدل کل

ردیف

اسامی

شماره دانشجوئی

معدل کل

1-       

هنرمندی-مائده

922157025

63/18

2-       

قراگوزلو-مهشید

922157017

46/18

3-       

اسمعیلی-زهرا

922157003

89/17

رشته مامائی ورودی مهر 91

نفرات اول تا سوم بر اساس معدل کل

ردیف

اسامی

شماره دانشجوئی

معدل کل

1-       

طاهری-فاطمه

912157026

10/18

2-       

رشنو-نیره

912157014

85/17

3-       

مهدوی-نگین

912157033

81/17

رشته رادیولوژی پیوسته ورودی بهمن 94

نفرات اول تا سوم بر اساس معدل کل

ردیف

اسامی

شماره دانشجوئی

معدل کل

1-       

میرحسین پور-سیده محدثه

942155021

62/18

2-       

سعیدی-فاطمه

942155014

50/18

3-       

اخلاقی-زهرا

942155002

47/18

رشته رادیولوژی پیوسته ورودی بهمن 93

نفرات اول تا سوم بر اساس معدل کل

ردیف

اسامی

شماره دانشجوئی

معدل کل

1-       

درخشان-سمیرا

932155009

11/19

2-       

ذکریائی-نازنین

932155012

87/18

3-       

صادقی-آرزو

932155015

62/18

رشته رادیولوژی پیوسته ورودی بهمن 92

نفرات اول تا سوم بر اساس معدل کل

ردیف

اسامی

شماره دانشجوئی

معدل کل

1-       

آقاجانی-الهام

922155003

77/18

2-       

صحرانورد-مژده

922155017

42/18

3-       

نجف زاده-مختار

922155033

38/18

رشته رادیولوژی نا پیوسته ورودی مهر95

نفرات اول تا سوم بر اساس معدل کل

ردیف

اسامی

شماره دانشجوئی

معدل کل

1-       

شمس-ثریا

9511501011

86/17

2-       

شمس برزگر- آتیه

9511501012

71/17

3-       

اسحق-سوگند

9511501001

53/17

رشته رادیولوژی نا پیوسته ورودی مهر 94

نفرات اول تا سوم بر اساس معدل کل

ردیف

اسامی

شماره دانشجوئی

معدل کل

1-       

جهاندیده-فاطمه

9311501005

94/18

2-       

طالب نیا-مرضیه

9411501005

85/17

3-       

عبدالهی-سیمین

9411501006

81/17

رشته اتاق عمل پیوسته ورودی مهر 95

نفرات اول تا سوم بر اساس معدل کل

ردیف

اسامی

شماره دانشجوئی

معدل کل

1-       

برزویی-نگار

9511505005

86/17

2-       

محمدخانی-مریم

9511505019

35/17

3-       

جوان پرست-محمد

9511505010

34/17

رشته اتاق عمل پیوسته ورودی مهر 94

نفرات اول تا سوم بر اساس معدل کل

ردیف

اسامی

شماره دانشجوئی

معدل کل

1-       

موسوی-سیده هانیه

9411505023

76/18

2-       

یوسف صفت-آیدا

9411505026

30/18

3-       

حق شناس-محدثه

9411505008

11/18

رشته اتاق عمل پیوسته ورودی مهر 93

نفرات اول تا سوم بر اساس معدل کل

ردیف

اسامی

شماره دانشجوئی

معدل کل

1-       

ناصری-عرفان

9311505504

19

2-       

قانع-نسترن

9311505021

77/18

3-       

پودات-گیتا

9311505007

30/18

رشته اتاق عمل پیوسته ورودی مهر 92

نفرات اول تا سوم بر اساس معدل کل

ردیف

اسامی

شماره دانشجوئی

معدل کل

1-       

اخوان ضیابری-مائده

9211505001

25/18

2-       

عباسی-سعیده

9211505019

15/18

3-       

خشک جهان-جواد

9211505009

12/18

رشته اتاق عمل ناپیوسته ورودی بهمن 94

نفرات اول تا سوم بر اساس معدل کل

ردیف

اسامی

شماره دانشجوئی

معدل کل

1-       

عاشوری-ساره

9421506012

97/18

2-       

محسنی-نسیم

9421506015

32/18

3-       

طلائی-ملیحه

9421506011

24/18

رشته علوم آزمایشگاهی پیوسته ورودی مهر  95

نفرات اول تا سوم بر اساس معدل کل

ردیف

اسامی

شماره دانشجوئی

معدل کل

1-       

مقری-ارغوان

951156022

99/18

2-       

انصافی-فاطمه

951156003

83/18

3-       

یوسفی-زهرا

951156027

24/18

رشته علوم آزمایشگاهی پیوسته ورودی مهر 94

نفرات اول تا سوم بر اساس معدل کل

ردیف

اسامی

شماره دانشجوئی

معدل کل

1-       

رمضان پور-ناهید

941156012

75/18

2-       

رجبی-آرمان

941156008

65/18

3-       

میرزا زاده- سارا

941156025

55/18

رشته علوم آزمایشگاهی پیوسته ورودی مهر 93

نفرات اول تا سوم بر اساس معدل کل

ردیف

اسامی

شماره دانشجوئی

معدل کل

1-       

نوری-رقیه

931156029

10/18

2-       

حسنی-سیده سارا

9311560504

94/17

3-       

خلج امیری-مینا

931156010

83/17

رشته علوم آزمایشگاهی پیوسته ورودی مهر 92

نفرات اول تا سوم بر اساس معدل کل

ردیف

اسامی

شماره دانشجوئی

معدل کل

1-       

حبیبی-محمدرضا

921156011

62/18

2-       

بابازاده-زهرا

921156004

61/18

3-       

خاقانی-فایزه

921156014

84/17

رشته علوم آزمایشگاهی نا پیوسته ورودی بهمن 94

نفرات اول تا سوم بر اساس معدل کل

ردیف

اسامی

شماره دانشجوئی

معدل کل

1-       

زینلی-محبت

9421502008

30/18

2-       

موقر-راضیه

9421502015

36/17

3-       

خانجانزاده-سارا

9421502006

06/17

رشته هوشبری پیوسته ورودی بهمن  94

نفرات اول تا سوم بر اساس معدل کل

ردیف

اسامی

شماره دانشجوئی

معدل کل

1-       

باقرنژاد-فاطمه

9421503003

86/18

2-       

ذکی بخش-مریم

9421503010

83/17

3-       

مهدیزاده-مینو

9421503022

59/17

رشته هوشبری پیوسته ورودی بهمن 93

نفرات اول تا سوم بر اساس معدل کل

ردیف

اسامی

شماره دانشجوئی

معدل کل

1-       

شفاعی-فاطمه

9321503015

30/19

2-       

نوروزی-حدیث

9321503028

72/18

3-       

کاظمی-زهرا

9321503023

31/18

رشته هوشبری پیوسته ورودی بهمن 92

نفرات اول تا سوم بر اساس معدل کل

ردیف

اسامی

شماره دانشجوئی

معدل کل

1-       

فخار زاده-نگار

9221503021

86/18

2-       

محمدی دیگه سرا-زینب

9221503501

56/18

3-       

زبردست-سیده هاله

9221503014

47/18

رشته هوشبری ناپیوسته ورودی مهر 95

نفرات اول تا سوم بر اساس معدل کل

ردیف

اسامی

شماره دانشجوئی

معدل کل

1-       

ربیعی-مریم

9511504006

84/18

2-       

مجتبوی-سیده هاله

9511504014

61/17

3-       

رمضانی-فاطمه

9511504009

53/17

رشته هوشبری ناپیوسته ورودی مهر 94

نفرات اول تا سوم بر اساس معدل کل

ردیف

اسامی

شماره دانشجوئی

معدل کل

1-       

فکوری-سارا

9411504015

31/18

2-       

رضایی- مریم

9411504006

10/18

3-       

شفقتی-شیوا

9411504009

18

رشته رادیولوژی پیوسته ورودی بهمن 91/ فارغ التحصیلان

نفرات اول تا سوم بر اساس معدل کل

ردیف

اسامی

شماره دانشجوئی

معدل کل

1-       

محبیان-مرتضی

912155026

26/19

2-       

کشاورزی-پریسا

912155024

79/18

3-       

اقدامی-زهرا

912155003

66/18

رشته اتاق عمل نا پیوسته ورودی بهمن 93/ فارغ التحصیلان

نفرات اول تا سوم بر اساس معدل کل

ردیف

اسامی

شماره دانشجوئی

معدل کل

1-       

رسولی-سامره

9321506007

93/18

2-       

عباسی-خدیجه

9321506008

37/18

3-       

فیروز-پونه

9321506001

23/18

رشته علوم آزمایشگاهی نا پیوسته ورودی بهمن 93/ فارغ التحصیلان

نفرات اول تا سوم بر اساس معدل کل

ردیف

اسامی

شماره دانشجوئی

معدل کل

1-       

مهربان-زهرا

9321502013

50/18

2-       

زینل-محمد

9321502006

87/17

3-       

صبوری-بهارک

9321502008

80/17

رشته هوشبری پیوسته ورودی بهمن 91/ فارغ التحصیلان

نفرات اول تا سوم بر اساس معدل کل

ردیف

اسامی

شماره دانشجوئی

معدل کل

1-       

آقاجان پور-فخرالدین

9121503002

67/18

2-       

آقالری-مهریار

9121503003

46/18

3-       

مودتی-مجتبی

9121503028

22/18

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/01/30
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   4  کل مراجعات:   4858