شنبه 1 اردیبهشت 1397
EN
منو
 
 
 
اهداف و وظایف
چاپ

واحد برنامه ریزی درسی

نام و نام خانوادگی: سرکارخانم دکترپرند پورقانع

سمت :مسئول برنامه ریزی درسی شاخه پرستاری واحد EDO دانشکده پرستاری مامایی وپیراپزشکی لنگرود

 

اهداف :

1- هدایت و حمایت علمی و فنی از اصلاحات آموزشی ) محتوای آموزشی ، شیوه های تدریس و(.....

حمایت و تدوین از اجرای برنامه های آموزشی

برنامه ریزی و اجرای استانداردهای آموزش پزشکی در قالب آیین نامه های ابلاغی وزارت متبوع و مصوبات کمیته آموزش پزشکی عمومی دانشکده پزشکی.

برنامه ریزی در جهت استانداردهای آموزش پزشکی تخصصی در قالب آ یین نامه های ابلاغی وزارت متبوع و مصوبات کمیته های راهبردی شورای آموزش پزشکی تخصصی.

2-جلب حمایت و پیگیری ارائه طرح درس Lesson plan توسط اعضای هیئت علمی

3-ارزیابی نیازهای آموزشی اعضای هیئت علمی ( مهارت های تدریس ، مهارت های پژوهشی ، برقراری ارتباط ، آزمون سازی و (….

4-جلب حمایت گروههای آموزشی در زمینه تدوین برنامه های آموزشی دوره های آموزشی. Course plan

5- بررسی و تدوین فرآیندهای آموزشی ، آیین نامه های آموزشی ، طرح ها ، برنامه ها و فعالیت های آموزشی با هماهنگی کمیته تدوین برنامه گروه آموزشی .

 

واحد پژوهش در آموزش

نام و نام خانوادگی : جناب آقای دکترمحمداسماعیل پوربندبنی

سمت :مسئول پژوهش در آموزش واحد EDO دانشکده

 

اهداف :

-1تعیین اولویت های پژوهشی در حوزه آموزش دانشکده .

-2 مشارکت در طراحی و اجرای و پژوهش های حوزه آموزش .

-3 تهیه آرشیو مقالات و تحقیقات آموزشی .

-4 تشویق اعضای هیئت علمی به انجام تحقیقات آموزشی .

-5 اطلاع رسانی در زمینه سایت و ارتباطات آموزشی .

  6 - ارتباط مستمر با مرکزمطالعات وتوسعه آموزش پزشکی دانشگاه و ارائه طرح های آموزشی جهت تصویب و کارشناسی

 

واحد آموزش یادگیری الکترونیکی

 

نام و نام خانوادگی : جناب آقای ابوذر رمضانی

سمت :مسئول مسئول مجازی سازی یادگیری الکترونیکی

 

اهداف :

-1 گسترش و اعتلای دانش یادگیری الکترونیکی و کاربرد صحیح آن

-2 هدایت صحیح یادگیری الکترونیکی و آموزش های مجازی در دانشکدهواحد توانمندسازی اساتید

 

نام و نام خانوادگی :سرکارخانم سهیلا مجیدی

سمت :مسئول توانمند سازی اساتید واحد EDO دانشکده پرستاری

 

اهداف :

1- هماهنگی جهت شرکت اعضای هیات علمی دانشکده در کارگاههای توانمندسازی که توسط EDC انجام شود .

2- همکاری در طرح و برنامه ریزی کارگاههای آموزشی .

3-تهیه و انتشار مطالب علمی در زمینه فرآیند یاد دهی - یادگیری .

4-ایجاد بانک اطلاعات فعالیت های آموزشی، اجرایی و پژوهشی اعضاء هیات علمی.

5-توسعه تواناییهای اساتید در گسترش روشهای بهینه و نوین آموزش

6- مشارکت در نیاز سنجی و نظر سنجی درباره برنامه های آموزش مداوم دانشکده ها و دانشگاه

7- مشارکت در طراحی و سامان دهی برنامه های آموزش مداوم.

 


واحد استعدادهای درخشان والمپیاد دانشجویی

 

نام و نام خانوادگی : سرکارخانم حوریه شایگان

سمت : مسئول دفتر استعداد درخشان والمپیاد دانشجویی واحد EDO دانشکده

 

اهداف :

1- انتخاب استعدادهای درخشان دانشکده بر اساس استانداردهای ابلاغی EDC دانشگاه .

2-بهبود برنامه های حمایت از استعدادهای درخشان دانشکده و برگزاری دوره های تخصصی مورد نیاز دانشجویان مربوطه .

 

 

واحد ارزشیابی

 

نام و نام خانوادگی : سرکارخانم دکتررویا منصورقناعی

سمت :مسئول ارزشیابی اعتباربخشی موسسه ای شاخه پرستاری واحد EDO دانشکده

نام و نام خانوادگی : مژگان نظری

سمت :مسئول ارزشیابی اعتباربخشی موسسه ای شاخه مامایی واحد EDO دانشکده

 

اهداف:

1- همکاری در انجام ارزشیابی درونی گروههای آموزشی با نظارت . EDC

2-ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان .

3-بررسی مشکلات تحصیلی ، افت تحصیلی ، موفقیت تحصیلی و ارزشیابی نحوه فعالیت اساتید مشاور.

4-ارزشیابی مدرسین

 


تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/01/21
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   2  کل مراجعات:   833