چهارشنبه 26 تیر 1398
 
 
کنترل عفونت
چاپ
 

نام و نام خانوادگی مسئول : پریسا میرزا جان زاده
تحصیلات:کارشناسی پرستار ی، کارشناس ارشد آموزش بهداشت

ساوبق
-پرستار بخش دیالیز 94 -96
 
parisa.mirzazade 1366@gmail.com: پست الکترونیکی

 


شرح وظایف پرستار کنترل عفونت:

1شناسایی موارد عفونت بیمارستانی بر اساس تعاریف استاندارد برای چهار عفونت شایع و گزارش منظم آنها با فرمهای مربوطه به مرکز بهداشت شهرستان.

. بررسی نوع عفونت و میکروارگانیسم عامل آن2

3 مشارکت در آموزش پرسنل درمانی و خدماتی در رابطه با راههای پیشگیری و کنترل عفونت های بیمارستانی

4برنامه های آموزشی برای بیماران و همراهان آنها در زمینه های پیشگیری از عفونت های بیمارستانی از طریق توزیع پمفلت،پوستر و ارائه آموزش های چهره به چهره.
شرکت در نظام مراقبت از عفونت های بیمارستانی..5

6بیماریابی با استفاده از فرم مخصوص و پس از تشخیص وتعیین کد بیماری فرم شماره یک را تکمیل وارائه به کمیته کنترل عفونت بیمارستان.

7آموزش و توجیه سرپرستاران بخشها و سوپروایزر آزمایشگاه برای گزارش موارد مشکوک به عفونت بیمارستانی به تیم کنترل عفونت.
 .مشارکت پژوهشی در زمان بروز اپیدمی.8

9همکاری و مشارکت با کارشناس بهداشت محیط و کمیته کنترل عفونت بیمارستان و شهرستان برای انجام بازدیدهای نظارتی و ارزیابی.

10ارائه پروتکل های درمان با آنتی بیوتیک بر اساس مصوبات کمیته کنترل عفونت بیمارستان، شهرستان و دانشگاه به بخشهای مختلف برای مقابله با مقاومت آنتی بیوتیکی.

11ارائه پیشنهادات اصلاحی برای پیشگیری از عفونت های بیمارستانی به کمیته کنترل عفونت بیمارستان.

.12کمک به ارزیابی فعالیتهای بخش های بیمارستان در زمینه اقدامات پیشگیری از عفونت های بیمارستانی بر اساس چک لیست های نظارت و ارزشیابی یکسان مصوب کمیته کشوری

.پیگیری انجام اقدامات لازم پس از آسیب های ناشی از اجسام تیز و برنده آلوده در کادر بهداشتی13

.همکاری و هماهنگی باسایر کمیته های بیمارستانی در زمینه اهداف مشترک14

.ارائه نظرات مشورتی و کارشناسی مربوط به بهداشت15

 

 

 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/04/02
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   1  کل مراجعات:   273