جمعه 4 مهر 1399
 
 
دفتر بهبود کیفیت و اعتباربخشی
چاپ

نام و نام خانوادگی: مهنا آذرنژادیان

سمت:مسئول بهبود کیفیت،پرستار بخش دیالیز
تحصیلات: کارشناس پرستاری
ایمیل:
 
govaranurse@yahoo.com
 تماس:01342730685
عنوان شغل :

مسول واحد بهبود کیفیت وظیفه برنامه ریزی و اجرای فعالیت های بهبود کیفیت با تاکید بر ارتقای ایمنی بیمار که در راستای نظام اعتباربخشی است را در بخش های مختلف بیمارستان بر عهده دارد و تحت کنترل و نظارت قرار می دهد

 

شرح وظایف و مسولیتها:

 

1- تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان با هدایت تیم مدیریت اجرایی بیمارستان

2- تعیین و نشر بیانیه رسالت بیمارستان در سطح واحدهای مختلف بیمارستان

3- تدوین برنامه عملیاتی سالیانه، پیشبرد، هماهنگ و یکپارچه سازی برنامه های بهبود کیفیت،ارتقای ایمنی بیمار در راستای الگوی اعتباربخشی

4-تدوین برنامه بهبود کیفیت فراگیر بیمارستان در موضوعات بالینی و غیربالینی(مدیریت،امور مالی،خدمات پزشکی،خدمات پرستاری،خدمات عمومی و پشتیبانی،خدمات پاراکلینیک)

5- پایش مستمر برنامه بهبود کیفیت،داده ها،اقدامات و مداخلات مدیریتی از طریق تحلیل شاخص ها

6- پیگیری و هماهنگی پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی و بهبود کیفیت در بخش ها و واحدهای مختلف بیمارستان

7- تدوین سیستم ها و فرآیندهای بیمارستان منطبق بر اصول بهبود کیفیت طراحی شده

8- تدوین و پایش شاخص های مهم عملکردی اختصاصی،قابل اندازه گیری،قابل دستیابی و زمان دار بیمارستان

9- توزیع فرم های داده های شاخص ها به بخش ها و پیگیری نتایج آن ها

10-جمع آوری اطلاعات مربوط به نیازهای کلی بیمارستان از نظر ساختمان،لوازم و تجهیزات و نیاز به تعمیرات اساسی و یا بازسازی و تهیه گزارشات مربوط به پیرامون آن جهت مسئولان مربوط

11- شناسایی چالش ها و مشکلات موجود در مسیر اجرا و پیشرفت برنامه های بهبود کیفیت و ارتقای ایمنی بیمار در بیمارستان،تحلیل علل مربوط و ارایه راه حل به کمیته بهبود کیفیت و مدیریت اجرایی بیمارستان

12- تهیه گزارش سالیانه برنامه بهبود کیفیت

13- جمع آوری خط مش ها و روش های اجرایی و دستورالعمل های دریافتی از واحدها و بخش های مختلف بیمارستان و قراردادن در دسترس کارکنان و نظارت بر اجرای صحیح آن

14- تدوین گزارش سالیانه از نیازهای آموزشی کارکنان

15- انتخاب گروه های کاری جهت استقرار و نگهداری استانداردهای خواسته شده

16-برنامه ریزی جهت آموزش و فرهنگ سازی جهت استقرار الزامات اعتباربخشی

17-ایجاد نظام گزارش دهی خطاهای پزشکی(ثبت،تحلیل،اقدامات اصلاحی،اعلام اقدامات اصلاحی در سطح بیمارستان و به اشتراک گذاری آن)

18-ایجاد نظام جامع مدیریت خطر(فرهنگ سازی،شناسایی خطرات،ارزیابی ،تحلیل،اقدام اصلاحی،بررسی و نظارت مداوم،ارتباطات موثر و مشاوره)

19-تجزیه و تحلیل چک لیست های واحدها و بخشهای مختلف بیمارستان

20- تجزیه و تحلیل فرم های پایش شاخص های اصلی فرآیندهای بیمارستان

21- تجزیه و تحلیل فرم های رضایت سنجی بیماران و پرسنل و ارسال آن به کمیته مدیریت اجرایی بیمارستان

22-مشارکت در ممیزی داخلی بیمارستان در راستای استانداردهای مختلف

23-تهیه گزارش ممیزی و پیگیری اقدامات اصلاحی

24- پیگیری تشکیل جلسات کمیته بهبود کیفیت و مدیریت اجرایی

25- نظارت مستمر بر تشکیل و اجرای مصوبات سایر کمیته های بیمارستانی

26- بررسی و پیگیری تجزیه و تحلیل شکایات و ارائه آن در کمیته مدیریت اجرایی

27- بررسی و پیگیری تجزیه و تحلیل پیشنهادات و ارائه  آن به کمیته مدیریت اجرایی بیمارستان

28- تدوین خط مشی و فلوچارت ایجاد نظام رسیدگی به شکایات و رضایت سنجی

29- ارتقا سطح آگاهی و دانش خود در راستای مفاهیم استاندارد مدیریت کیفیت و اعتباربخشی

30- پیگیری و زمانبندی جهت به روزرسانی مستندات بیمارستان

 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/05/20
 
     
 
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  541
امروز :  2
دیروز :  0