شنبه 29 دی 1397
 
 
داخلی
چاپ

بخش داخلی

سرپرستار بخش:زهره محمد پور

رئیس بخش: دکترمحمد تقی محمد خواه-متخصص داخلی

شماره تلفن داخلی:داخلی 234 شماره تلفن مستقیم:-----

تعداد تخت فعال:8 تخت

تعداد پرسنل:10پرستار

شرح اقدامات:

این بخش دارای 1اتاق (دوتخته)بستری و 2اتاق(3تخته)بستری وهمچنین 1اتاق ایزوله با1تخت می باشد.تجهیزات پزشکی ویژه این بخش عبارتنداز:1دستگاه مانیتور قلبی تنفسی،عفونی،دیابتیک وسایرموارد داخلی در این بخش، بستری ودرمان می گردند.

بیماردربخش داخلی به دوطریق بستری می گردد:

1-مراجعه مستقیم:

الف)مراجعه بیماربه درمانگاه داخلی ،ویزیت توسط متخصص و تشکیل پرونده بستری

ب)مراجعه غیرمستقیم

بیماربستری دربخش اورژانس باسایربخشهاپس ازانجام مشاوره داخلی به بخش داخلی انتقال می یابد.

پس ازبستری دربخش، اقدامات درمانی و پاراکلینیکی انجام گرفته و آموزشهای لازم درحین پذیرش، بستری و ترخیص و ادامه درمان درمنزل و رژیم غذایی ومراجعات بعدی ازطریق چهره به چهره،کتابچه وپمفلت آموزشی داده میشود.درصورت نیازبه ادامه درمان،پس ازهماهنگی بامعرفی نامه یا اعزام، بیمار به مرکزمجهزتر انتقال می یابد .

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/10/26
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   265