پنجشنبه 27 دی 1397
 
 
اورژانس
چاپ

بخش اورژانس

سرپرستار بخش:سید فتانه رضوی

رئیس بخش: خانم دکترالهام عاشوری پزشک عمومی

شماره تلفن داخلی:داخلی 207 شماره تلفن مستقیم:98530134272

تعداد تخت فعال:4تخت

تعداد پرسنل:15پرستار.1کمک بهیار.3ماما.2کاردان اتاق عمل

شرح اقدامات بخش ونوع بیماران بستری:

این بخش شامل یک اتاق بستری با4تخت بستری مجهزبه اکیسژن وساکشن پرتابل ودارای یک دستگاه مانیتورینگ پرتابل .اتاق تزریقات وپانسمان اتاق cprبایک تخت ویک دستگاه مانیتورینگ پرتابل ودستگاه ونتیلاتورپرتابل اتاق ویزیت پزشک واتاق عمل سرپایی می باشد.

سیستم تریاژباتوجه به امکانات این بیمارستان در این بخش رعایت می گردد. عدم وجودمتخصص جراحی اعصاب وقلب اکثربیماران اعزامی این بیمارستان را بیماران تصادفی وقلبی تشکیل می دهند.دراین بخش خدمات سرپایی شامل:تزریقات.پانسمان سونداژ.بخیه.سرم تراپی.نوارقلب انجام می گیرد.

تزریقات فقط باهمراه داشتن نسخه پزشک انجام می شود.

نحوه پذیرش بیماربستری به صورت مراجعه مستقیم بیماربه پزشک اورژانس وتشکیل پرونده بستری می باشد.

پس ازبستری دربخش اقدامات درمانی وپاراکلینیکی انجام گرفته درصورت نیازمشاوره باپزشک متخصص مربوطه انجام می گیرد

وبیمارپس ازویزیت متخصص به بخش مربوطه انتقال می یابددرصورت نیازبه ادامه درمان پس ازهماهنگی بامعرفی

  
نامه یااعزام بیماربه مرکزمجهزترانتقال می یابددرصورت بهبودی نسبی بیمارترخیص می گردد.

وآموزشهای لازم درحین پذبرش .بستری وترخیص وادامه درمان درمنزل ورژیم غذایی ومراجعات بعدی ازطریق چهره به چهره.کتابچه وپمفلت آموزشی داده می شود.

                             
 
 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/02/19
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   313