اولین همایش استانی آموزش به بیمار و خود مراقبتی
 
 تاریخ برگزاری:  97/11/9 الی97/11/10
مکان همایش : سالن همایش های های بیمارستان پارس 
 
کلمات کلیدی :
نویسنده :
تاریخ انتشار : 1397/05/28
فایل های پیوست