دوشنبه 25 آذر 1398
تاریخ 1398/03/11     تعداد دفعات مشاهده 101 بار     ساعت 20:48:29     گروه خبری اخبار مرکز تحقیقات آموزش پزشکی

قابل توجه ﻣﺠﺮﯾﺎن ﻃﺮح ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ راه اﻧﺪازی ﮐﺎﻣﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯿﺎر در ﺛﺒﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﻃﺮح ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ، ﻣﺠﺮﯾﺎن ﻃﺮح ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ (ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﻣﺠﺮی اﺻﻠﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ) و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن (داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺻﺮف را ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮد در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ) باید دﻗﺖ ﻫﺎی ﻻزم در ﺛﺒﺖ ﻃﺮح ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ را در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭘﺮوﭘﻮزال ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻫﯿﭻ ﻣﻼﮐﯽ ﺑﺮای درﺧﻮاﺳﺖ وﯾﺮاﯾﺶ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺪ اﺧﻼق و ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮا ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. شایان ذکر است ﮐﺪ اﺧﻼق ﺻﺎدره از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ اﺧﻼق در ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎی زﯾﺴﺖ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯿﺎر ﻣﯽ ﺑﺎشد.