یکشنبه 30 دی 1397
تاریخ 1397/10/12     تعداد دفعات مشاهده 240 بار     ساعت 13:20:07     گروه خبري اخبار مرکز تحقیقات آموزش پزشکی

قابل توجه اعضای هیئت علمی دانشگاه
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎی ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺣﻮزه ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ، ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان (NIMAD) ﻃﯽ ﯾﮏ ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ ﺑـﺎ وزارت ﻓـﺪرال آﻣـﻮزش و ﭘـﮋوﻫﺶ آﻟﻤـﺎن (BMBF) ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و آﻟﻤﺎن را در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮحﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ. جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبگاه موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران به نشانی http://nimad.ac.ir بخش ﮔﺮﻧﺖﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ/ ﮔﺮﻧﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ( ﯾﺎ http://nimad.ac.ir/content/165/Joint-call-BMBF ) مراجعه نمایید.
 
ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮوع ﻓﺮاﺧﻮان: اول دیﻣﺎه 1397 ( 22 دﺳﺎﻣﺒﺮ 2018 )
ﻣﻬﻠﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮاﺧﻮان: 26 ﻓﺮوردﯾﻦ 1398 ( 15 آورﯾﻞ  2019 )
نظرات کاربران
نظرشما
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران :
لطفاً کد امنیتی که در عکس نشان داده شده، را وارد کنید کد امنیتی :