یکشنبه 30 دی 1397
تاریخ 1397/09/13     تعداد دفعات مشاهده 141 بار     ساعت 15:05:55     گروه خبري اخبار مرکز تحقیقات آموزش پزشکی

ویژه اعضای محترم هیات علمی-دانشجویان ومحققین دانشگاه علوم پزشکی گیلان

ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﻠﯿﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم، ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎزان و ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاران ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻬﯿﻞ اﻧﺘﺸﺎر و اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ داﻧﺸﮕﺎه ، ﻓﺮﻣﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺮﺟﻤﺎن داﻧﺶ در ﺳﺎل 97 در وب ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ومرکزتحقیقات آموزش پزشکی- ﻓﺮمﻫﺎ و ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻟﺬا ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮم ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه ﭘﯿﺎم ﭘﮋوﻫﺶ، ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺮﺑﻮط را ﻃﺒﻖ اﻟﮕﻮی ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺟﻬﺖ درج در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺮﺟﻤﺎن داﻧﺶ و ﭘﮋوﻫﺶ در ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ آدرس http://news.research.ac.ir در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت word ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم ﺗﺮﺟﻤﺎن داﻧﺶ درﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻃﺮح و ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

نظرات کاربران
نظرشما
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران :
لطفاً کد امنیتی که در عکس نشان داده شده، را وارد کنید کد امنیتی :